Protokół konsultacji

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Garwolin, dn. 25 listopada 2013 r.

Protokół konsultacji

projektu Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XXX/210/2010 Rady Gminy Garwolin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

1. Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:

Podmiotami uprawionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na rzecz mieszkańców Gminy Garwolin.

3. Forma i termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono poprzez pisemne zgłaszanie uwag osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Termin konsultacji: 08.11.2013 r. – 22.11.2013 r.

4. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:

Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji – Sekretarz Gminy Garwolin.

5. Przebieg konsultacji:

W konsultacjach nie wzięła udziału żadna organizacja pozarządowa.

6. Uwagi do projektu:

W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz