Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 1/2014

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z uchwałą XVIII/176/2013 Rady Gminy Garwolin z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. ochrony i promowania zdrowego stylu życia,
  3. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

 

§ 2.

Tekst ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań wymienionych w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego ogłoszenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin.

 

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garwolin.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak

 

Zostaw komentarz