Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.16.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 15 stycznia 2014 roku

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) w powiązaniu z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.07.2013 r., zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie instalacji do zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów prowadzonej przez firmę Ekolider Jarosław Wyglądała na działkach nr 166/1 i 166/2 położonych w miejscowości Lucin, gm. Garwolin.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 K.P.A. mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz