Ogłoszenie o przetargu

 w Archiwum przetargów

Garwolin, dnia 27 stycznia 2014 r.

WÓJT GMINY GARWOLIN

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, zabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rębkowska, Miętne i Rębków wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Gminy Garwolin.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2014 r. /piątek / o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie.
 1. Opis nieruchomości będących przedmiotem przetargu .

Lp.

MIEJSCOWOŚĆ

NR KSIĘGI
WIECZYSTEJ

Nr działki

Powierzchnia w ha

Przeznaczenie i funkcja

Uwagi

1.

Wola

Rębkowska

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

870/3

910/5

1282/1

0,0146

0,0031

0,0088

   0,0027

przepompownia

przepompownia

przepompownia

 

2.

Miętne

68934

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

764

476/1

929/2

498/14

645/14

1150/3

957/3

1075/26

0,0639

0,0270

0,0022

0,0029

0,0021

0,0017

0,0241

0,0025

0,0014

przepompownia

przepompownia

przepompownia

przepompownia

przepompownia

przepompownia

przepompownia

 

3.

Rębków

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

SI1/00066729/5

1641/8

1304/3

1297/1

285/3

1697/4

1441/1

0,0421

0,0122

0,0062

0,0106

0,0064

0,0015

0,0052

 

przepompownia

przepompownia

przepompownia

przepompownia

przepompownia

przepompownia

 

Gmina Garwolin posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin, uchwalony przez Radę Gminy Garwolin Uchwałą Nr VI/33/2007 w dniu 11 czerwca 2007 roku , a ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Mazowieckiego Nr 190, poz.5329 w dniu 22 września 2007 roku,

3.Przedmiotem dzierżawy jest eksploatacja i bieżąca konserwacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Wola Rębkowska, Miętne i Rębków stanowiącej własność gminy Garwolin w celu zbiorowego odprowadzania ścieków. Kanalizacja została wykonana w technologii grawitacyjno-tłocznej.

Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rębkowska:

 • kanał grawitacyjny Wipro Æ       0,5 m                    – 10,0 mb,
 • kanał grawitacyjny PVC Æ       315                         – 640,5 mb,
 • kanał grawitacyjny PVC Æ       250                         – 1272,0 mb,
 • kanał grawitacyjny PVC Æ       200                         – 8606,5 mb,
 • kanał tłoczony PE Æ       90                                  – 1371,0 mb,
 • kanał tłoczony PE Æ       110                                 – 342,0 mb,
 • pompownie                                                     – 5 szt.
 • Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miętne gm. Garwolin
 • PCV Ø 250mm                                                -1051,44 mb
 • PCV Ø 200mm                                                – 14330,5
 • PE Ø       90mm                                       – 2433,5
 • PE Ø 110mm                                      – 1 156,00
 • PE Ø       125mm                                     – 234,00
 • PE Ø       160mm                                     – 397,00
 • PE Ø       200mm                                     – 805,00
 • Ilość przepompowni                                         – 13 szt
 • PCV Ø 160mm                                                – 10813,3

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rębków gm. Garwolin:

 • kanał grawitacyjny PCV 250                  – 626,5 mb,
 • kanał grawitacyjny PCV 200                  – 8432,0 m,
 • kanał tłoczony PE fi 90                                    – 347 m,
 • kanał tłoczony PE fi 110                                  – 2719 mb,
 • kanał tłoczony PE fi 160                                  – 1345 mb,
 • Ilość przepompowni                                         – 5
 • przyłącza PVC fi 160                            – 6850,5 mb,
 • przyłącza PVC fi 200                            – 49 mb.

4.Ścieki z całego terenu odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Woli Rębkowskiej.

Obowiązująca cena odbioru ścieków przez OSM – 3,70zł netto za 1 m3.

Wartość początkowa inwestycji od której będzie naliczany podatek w wysokości 1% to 18 599 075,48 zł

Minimalna cena czynszu dzierżawy za okres 12 miesięcy wynosi 4.000zł+ 23%VAT

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.

5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości
500 zł (słownie: pięćset złotych) w kasie Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Garwolinie Nr 53921000080000284420000010 do dnia 24 lutego 2014 roku

6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Dzierżawca jest zobowiązany do wpłacenia czynszu dzierżawnego za rok 2014 i podatku VAT w terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, a odstąpił od zawarcia umowy.

7.Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca zobowiąże się do przyjęcia do realizacji w ramach dzierżawy następujące zadania określone przez Gminę Garwolin

 1. Należyta, sprawna obsługa i eksploatacja urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
 2. Zapewnienie odbiorcom ciągłości odbioru ścieków.
 3. Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej w zakresie eksploatacji na sieci rozdzielczej
  i przyłączy kanalizacyjnych, do pierwszej studzienki licząc od strony budynku.
 4. Przeprowadzanie remontów bieżących i kapitalnych.
 5. Utrzymanie przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
 6. Likwidacja przyczyn i skutków odchyleń ścieków odprowadzanych od obowiązujących norm.
 7. Stała współpraca ze służbami dozoru technicznego i sanitarno- epidemiologicznego.
 8. Pobór opłat, zawarcie umówodprowadzanie ścieków.
 9. Świadczenie usług zgodnie z uchwalanym Regulaminem dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków.
 10. Zabezpieczenie przepompowni oczyszczalni ścieków oraz urządzeń
  kanalizacyjnych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 11. Przystąpienie do usuwania awarii w terminie max. 2 godzin od zgłoszenia awarii.
 12. Obsługa urządzeń kanalizacyjnych.
 13. Uzgadnianie na zlecenie i na warunkach określonych z odbiorcami indywidualnymi usług, projektów budowy przyłączy do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz odbiór techniczny i włączenie do eksploatacji, oraz przedstawienie tych uzgodnień do wiadomości Wójta Gminy Garwolin.
 14. Sporządzanie wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, uiszczaniu opłat na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedstawienie ww. wykazu Wójtowi Gminy Garwolin do zatwierdzenia.
 15. Uiszczanie opłat, kar i podatków związanych z urządzeniami, ich utrzymaniem i remontami.
 16. Prowadzenie odpowiedniej i wymaganej przepisami dokumentacji pracy oczyszczalni ścieków.
 17. Przedstawianie Wójtowi Gminy Garwolin w okresach kwartalnych aktualnej liczby właścicieli przyłączy sanitarnych.
 18. Zasilanie energią elektryczną oczyszczalni ścieków z własnych agregatów prądotwórczych z chwilą, gdy przerwa w dostawie energii z sieci energetycznej przekracza cztery godziny.

Dodatkowo oprócz powyżej opisanych warunków w pkt. 1-18 ogłoszenia oferta pisemna powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. Datę sporządzenia oferty;
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. Oferowaną cenę za:
  1. dzierżawę, lecz nie mniejszą niż 4.000, 00 zł + 23 % VAT za 12 miesięcy,
  2. 1m3 ścieków.
  3. Kopię dowodu wniesienia wadium.

Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie nieograniczonego przetargu pisemnego na okres 3 lat wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną. Nie otwierać do dnia 25.02.2014 r. do godz. 10.00” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Garwolin najpóźniej do dnia 25.02.2014 r. do godziny 9.30.

Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówieniu warunków przetargu, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności otrzymanych ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszeniu, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 25 lutego 2014 roku / wtorek/ o godz. 10.00 r.    

Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa przeprowadzi w dniu 28.02.2014 roku /piątek / o godz.11-tej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Garwolin: Kołodziejczyk Marcin pokój nr 209 pod nr tel. 256820560 wew. 62, Bauk Hanna, pokój nr 203 pod nr tel. 256820560 wew. 38

Wójt Gminy Garwolin zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Tomasz Łysiak

(-)

Wójt Gminy Garwolin

Zostaw komentarz