Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.17.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 5 lutego 2014 roku

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

zawiadamiam

że w dniu 05.02.2014 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Remont linii 110 kV Kozienice – Garwolin (obejmujące odcinek od słupa nr 111 – dz. nr 472 położona w miejscowości Ruda Talubska do słupa nr 131 – włącznie z działką nr 391/17 położoną w miejscowości Czyszkówek, gm. Garwolin).

W związku z powyższym z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zapoznać się można w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowościach: Czyszkówek, Lucin-Natalia, Ruda Talubska gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Garwolin

(–)

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz