Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Garwolin w dniu 5 lutego 2014 r., w którym wyłoniono oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r.

 

Wójt Gminy Garwolin informuje, że w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 5 lutego 2014 r. na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku wyłoniono następujących oferentów:

 

Na zadanie 1) – w zakresie: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”:

–    Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MAZOWSZE” w Miętnem ul. Główna 49 uzyskała 15,4 punktów na 18 możliwych do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 110.000,00 zł.

 

–    Oferta Stowarzyszenia Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” w Garwolinie ul. Olimpijska 5 uzyskała 16,4 punktów na 18 możliwych do uzyskania.

Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 5.000,00zł.

 

 

Na zadanie 2) – w zakresie: „Ochrony i promowania zdrowego stylu życia”:

–    a) „podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych zmierzających do zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym, organizowanie wyjazdów terapeutycznych, imprez i wycieczek profilaktycznych dla rodzin z problemem alkoholowym”

Oferta Stowarzyszenia Trzeźwymi Bądźcie w Garwolinie uzyskała 13 punktów na 18 możliwych do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 5.000,00 zł.

 

–    b) „promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także aktywizowanie społeczności lokalnej do dbałości o zdrowie poprzez poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej”.

Oferta Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego w Garwolinie uzyskała 16,6 punktów na 18 możliwych do uzyskania. Ilość punktów przyznana została na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 5.000,00 zł.

 

 

Na zadanie 3) – w zakresie: „Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”:

– a) „prowadzenie różnorodnych form zajęć opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i terapeutycznych, organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zajęć w okresie ferii zimowych oraz w dni wolne od nauki szkolnej (biwaki, basen) przez świetlice profilaktyczno – wychowawcze oraz socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią”.
Oferta Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom w Garwolinie uzyskała 18 punktów na 18 możliwych do uzyskania. Ilość punktów przyznana została   na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 25.000,00 zł.

 

–    b) „udzielanie poradnictwa obywatelskiego i prawnego osobom uzależnionym, współuzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz ofiarom przemocy domowej”.
Oferta Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Garwolinie uzyskała 15,6 punktów na 18 możliwych do uzyskania. Ilość punktów przyznana została   na podstawie kryteriów przyjętych w punkcie VI ogłoszenia o konkursie, stosowanych przy wyborze ofert i § 7 regulaminu pracy komisji konkursowej.

Zgłaszający będzie realizował zadanie publiczne w zakresie wskazanym w ofercie ze wsparciem finansowym w wysokości 5.000,00zł.

 

 

Z w/w oferentami zostaną zawarte umowy na realizację poszczególnych zadań publicznych w formie wsparcia w 2014 roku.

 

Garwolin, dn. 12.02.2014 r.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz