Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Garwolin w zakresie …

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Garwolin w zakresie Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).
Numer ogłoszenia: 69824 – 2014; data zamieszczenia: 03.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Garwolin w zakresie Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych: Jednostki organizacyjne: 1. Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin 2. Zespół Szkół Publicznych Michałówka, 08-400 Garwolin 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Rębkowska, ul. Długa 90, 08-410 Wola Rębkowska Szkoła Filialna w Krystynie 4. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej, ul. Długa 90, 08-410 Wola Rębkowska 5. Zespół Szkół Ruda Talubska, 08-400 Garwolin, ul. Akacjowa 10 6. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie, 08-410 Wola Rębkowska 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi, 08-410 Wola Rębkowska 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej, 08-410 Wola Rębkowska 9. Publiczne Przedszkole Leśne Skrzaty w Michałówce, 08-400 Garwolin 10. Publiczne Przedszkole Słoneczko w Woli Rębkowskiej,ul.Długa 90,08-410 Wola Rębkowska 11. Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach, ul. Współna 46, 08-400 Garwolin 12. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej, ul. Długa 90, 08-410 Wola Rębkowska Filia Biblioteki w Rrębkowie, ul. Starowiejska 8, 08-410 Wola Rębkowska Filia Biblioteki w Rudzie Talubskiej, ul. Akacjowa 43, 08-400 Garwolin UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dodatku nr 3 – Program Ubezpieczenia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 209..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 100. (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 I.

Pytanie nr 1

 

“W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o :

 

Ubezpieczenia majątkowe:

 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

 

 • Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % wartości szkody minimum 1000,00 zł. W przypadku braku zgody Zamawiającego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.”

 

Odpowiedź nr 1:

 

Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w żadnej wysokości jest to warunek obligatoryjny zapisany
w SIWZ ewentualna zmiana spowodowała by pogorszenie warunków ochrony ubezpieczeniowej zamawiającego.

 

Pytanie nr 2

 

 

 • Prosimy o wprowadzenie klauzuli dewastacji, wandalizmu o treści jak niżej:

 

„KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU 

 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.

 

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

 

Limit odpowiedzialności: 50 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5 000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).”

 

Odpowiedź nr 2:

 

Brak zgody na zmianę klauzuli dewastacji/wandalizmu.

 

Pytanie nr 3

 

 • Prosimy o wprowadzenie klauzuli reprezentantów o treści jak niżej:

 

KLAUZULA REPREZENTANTÓW 

 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

 

lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.”

 

Odpowiedź nr 3:

 

Brak zgody na zmianę klauzuli reprezentantów.

 

Pytanie nr 4

 

Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku

 

 • Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie”

 

Odpowiedź nr 4:

 

Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

 

Pytanie nr 5

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

 

 • Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min 1 000,00 zł, w przypadku braku akceptacji proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł”

 

Odpowiedź nr 5:

 

Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w żadnej wysokości.

 

Pytanie nr 6

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

 • Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł w każdej szkodzie.”

 

Odpowiedź nr 6:

 

Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

 

Pytanie nr 7

 

 • “Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,  Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

 

kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,

 

szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego,

 

szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,

 

szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

 

3. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

 

niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,

 

prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

 

usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,

 

stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.”

 

Odpowiedź nr 7:

 

Brak zgody na zmianę treści klauzuli odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

 

Pytanie nr 8

 

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ

 

 • Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia ubezpieczeń majątkowych na okres 1 roku tj. od 01-04-2014 – 31-03-2015 w przypadku braku akceptacji prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia na okres 2 lat tj. 01.04-2014 – 31-03-2016 oraz wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści jak niżej:

 

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

 

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

 

 • jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 • jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
 • jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony  za okres  pierwszych 9 miesięcy  przekroczy 30%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia.
 • jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.”

 

Odpowiedź nr 8:

 

Brak zgody na skrócenie okresu ochrony oraz wprowadzenie treści zaproponowanej klauzuli wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

 

Pytanie nr 9

 

 • “Prosimy o informację, czy posiadają Państwo wykaz mienia (lokalizacje), które będzie objęte zakresem ubezpieczenia OC (place zabaw, świetlice, cmentarze, parki). Jeżeli tak prosimy o udostępnienie.”

 

Odpowiedź nr 9:

Niestety na chwilę obecną nie posiadamy takowego wykazu. Należy przyjąć , iż zakres ubezpieczenia OC obejmuje w tym temacie tereny Gminy Garwolin które są przez nią administrowane/zarządzane.

 

Pytanie nr 10

 

Uprzejmie prosimy :

 

I Do ogólnych założeń SIWZ i programu :

 

a) Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert do 18.03.2014r.

 

b) Wnioskujemy o i zmianę godziny na 12:30 z uwagi na dostępne usługi firm kurierskich

 

c) wnioskujemy zmianę planowanej umowy z 3 letniej na roczną – co wynika z obszaru zagrożenia powodzią

 

Odpowiedź nr 10:

 

Brak zgody na proponowane zmiany w ptk. a, b, c.

 

Pytanie nr 11

 

II Do części dot. OC

O udzielenie informacji w zakresie wysypiska śmieci:

 

• czy Gmina zarządza/posiada wysypisko śmieci i czy jest ono przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego przetargu jeśli tak to wnioskujemy o dodatkowe informacje:
• gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości
• czy na wysypisku śmieci znajdują się odpady niebezpieczne  
• od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy nie jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie
• Czy jest to czynne wysypisko, w jakiej części (%) jest już zapełnione,
• Z jakiego terenu odpady są tam składowane,
• W jakiej odległości od niego znajdują się rzeki, zbiorniki wodne, pola uprawne, zabudowania i większe skupiska ludzkie, lasy i tereny objęte ochroną?
• Czy wysypisko spełnia wszystkie normy i wymogi określone w aktualnych przepisach prawa?
• czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci, jeżeli tak, to proszę o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia.”

 

Odpowiedź nr 11:

 

Gmina Garwolin nie zarządza/posiada wysypiska śmieci.

 

Pytanie nr 12

 „Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta działalność związana z przetwarzaniem, unieszkodliwianiem, utylizacją odpadów. Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź nr 12:

 

Potwierdzamy wyżej wymienione.

 

Pytanie nr 13

 

„Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie lecznictwa otwartego). Oraz potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.”

 

Odpowiedź nr 13:

 

Potwierdzamy wyżej wymienione.

 

Pytanie nr 14

 W odniesieniu do rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez, prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, wodne, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości. Jeżeli tego rodzaju imprezy mają być objęte ochroną proszę podać ich wykaz.”

 

Odpowiedź nr 14

 

Gmina Garwolin nie planuje w okresie ochrony wskazanej w SIWZ organizować imprezy obejmujące sporty motorowe, wodne, motorowodne, lotnicze, ekstremalne i takie gdzie celem jest uzyskanie maksymalnej prędkości.

 

Pytanie nr 15

 

„Prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowości o wartość założonych rezerw w latach 2010-2013.

Proszę o informację na jaki dzień została sporządzona informacja o szkodowości.”

 

Odpowiedź nr 15

 

Ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie określić na dzień dzisiejszy jaka jest wysokość rezerw szkodowych.

 

Szkodowość została sporządzona na dzień 24.01.2014 roku.

 

Pytanie nr 16

 

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie udziału własnego w OC z tytułu zarządzania drogami w wysokości 1.000,- zł lub innego dogodnego dla Zamawiającego?”

 

Odpowiedź nr 16.

 

Brak zgody na wprowadzenie udziału własnego.

 

Pytanie nr 17

 

„Prosimy o informację jakie udziały własne/franszyzy obowiązywały w polisach Zamawiającego w latach ubiegłych.”

 

Odpowiedź nr 17.

 

W latach 2011-2014 udziały własne/franszyzy były zniesione we wszystkich ryzykach majątkowych.

 

Pytanie nr 18

 

„III Do części dot. mienia
prosimy o uzupełnianie danych o szkodach spowodowanych powodzią lub podtopieniem w ubezpieczanym mieniu lub bezpośrednim sąsiedztwie /do 0,5 km/ za ostatnie 10 lat lub o ile są dostępne od 1997r. „

 

Odpowiedź nr 18.

 

Nie posiadamy informacji o szkodowości od 1997 roku. Możemy tylko poinformować Państwa, że budynki gminne nie są zagrożone powodzią mimo iż według wielu map terenów powodziowych ubezpieczycieli Gmina Garwolin może znajdować się na takim podziale.

 

Pytanie nr 19.

„wnioskujemy o wprowadzenie limitu kwotowego na ryzyko powodzi do 1 mln   zł lub procentowego do 5% sumy ubezpieczenia „

 

Odpowiedź nr 19.

 

Brak zgody na wprowadzenie proponowanych limitów.

 

Pytanie nr 20.

„Wnioskujemy, z uwagi na strukturę wiekową budynków, o wprowadzenie zapisu określającego, dla budynków w wieku powyżej 50 lat /bez remontów generalnych/ wartość odszkodowania ustalana będzie wg wartości rzeczywistej”

 

Odpowiedź nr 20.

 

Brak zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

 

Pytanie nr 21.

 

 „wnioskujemy o wprowadzenie w szkodach na skutek wandalizmu limitu na jedno zaradzenie w wys. 10.000,- zł (czyli 10.000,- zl na jedno zdarzenie i 50.000,- zł na wszystkie ) oraz wprowadzenie udziału własnego w wys .10% wartości odszkodowania.„

 

Odpowiedź nr 21.

 

Brak zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

 

Pytanie nr 22.

„wnioskujemy o wprowadzenie w szkodach na skutek kradzieży zwykłej wprowadzenie franszyzy redukcyjnej   w wys . 400 zł „

 

Odpowiedź nr 22.

 

Brak zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

 

Pytanie nr 23.

„zmiany w wymaganym zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego /Zadanie nr 1/ :

 

– franszyzy integralnej 200 zł dla sprzętu stacjonarnego

 

– franszyzy redukcyjnej 15% min 200 zł dla sprzętu przenośnego dla szkód spowodowanych upuszczeniem lub poza miejscem ubezpieczenia rozumianym jako pomieszczenia jednostki ubezpieczonego.

 

– franszyzy redukcyjnej     200,- dla danych i programów „

 

Odpowiedź nr 23.

 

Brak zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

 

Pytanie nr 24.

 

IV) „ubezpieczeni komunikacyjne

 

a) w ubezpieczeniu Autocasco

 

– ograniczenie zniesienia amortyzacji do pojazdów w wieku do 12 lat,

 

– zmianę franszyzy integralnej na 400,- zł”

 

Odpowiedź nr 24.

Brak zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 

 

Pytanie nr 25

 

Czy w ramach ubezpieczenia NNW członków OSP Zamawiający zainteresowany jest udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej wyłącznie w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub w ćwiczeniach, czy też ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować zdarzenia, które mogą wystąpić w związku z udziałem w zawodach sportowo-pożarniczych?”

 

Odpowiedź nr 25:

 

Zamawiający zainteresowany jest udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej również w związku z udziałem w zawodach sportowo-pożarniczych.

 

Pytanie nr 26

„Czy ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zdarzeń zaistniałych w związku z czynnym udziałem w działaniach ratowniczych (w tym dojazd z bazy na akcję, powrót z akcji do bazy) lub w ćwiczeniach?

 

Odpowiedź nr 26:

 

Tak.

 

Pytanie nr 27

Prosimy o doprecyzowanie, czy w trakcie trwania umowy Zamawiający przewiduje zatrudnienie nowych członków OSP?

 

Odpowiedź nr 27:

 

Tak.

 

Pytanie nr 28

Czy zgłoszenie nowych członków OSP związane jest z dopłatą składki? 

 

Odpowiedź nr 28:

 

Tak.

 

Pytanie nr 29

„Czy dopłata składki liczona będzie metodą pro rata temporis? „

 

Odpowiedź nr 29:

 

Tak.

 

Pytanie nr 30

Czy Zamawiający przewiduje aktualizację listy imiennej przy każdorazowym doubezpieczeniu nowych członków OSP?

 

Odpowiedź nr 30:

 

Tak.

 

Pytanie nr 31

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje wypłatę jednorazowego odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167 poz. 1322 z późniejszymi zmianami).

 

Odpowiedź nr 31:

 

Tak.

 

II.

 

 

PYTANIE 1

 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18 marca 2014r.

 

PYTANIE 2

 

Prosimy o podanie informacji na jaki dzień została podana szkodowość

 

PYTANIE 3

 

Czy podana szkodowość uwzględnia franszyzy. Jeśli tak, to jakie i w jakiej wysokości.

 

PYTANIE 4

 

Czy Zamawiający przewiduje w najbliższym czasie przeprowadzać remonty, roboty budowlane, jeśli tak to jakie prace będą wykonywane . Czy teren prac będzie wyłączony z użytkowania, czy będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

 

PYTANIE 5

 

W nawiązaniu do pytania 2 – czy prace prowadzone będą przez firmy zewnętrzne, które posiadają polisę OC w zakresie prowadzonych prac z limitem sumy gwarancyjnej odpowiadającym wartości tych prac?

 

PYTANIE 6

 

Czy Zamawiający posiada budynki nieeksploatowane (pustostany) – jeśli tak prosimy o podanie wartości tych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia oraz  wartości mienia w nich znajdującego się. Prosimy również o dodanie poniższego zapisu:

 

„Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej.

 

Za zgodą Ubezpieczyciela ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

 

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

 

2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,

 

3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie
i gotowe do użycia,

 

4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

 

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny  lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

 

PYTANIE 7

 

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony znajduje się w pomieszczeniu:

 

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

 

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe,

 

c/ czy Zamawiający ma podpisana umowę w zakresie cyklicznego  serwisu sprzętu medycznego zgodnego z zaleceniami producenta?

 

PYTANIE 8 – dotyczy zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych :

 

a) zalanie powstałe wskutek topnienia mas śniegu lodu – prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody spowodowane zagrzybieniem, zapleśnieniem, poceniem się rur, wyrządzone przez wodę gruntową, pływy lub fale morskie, a także powstałe wskutek systematycznego zawilgacania pomieszczeń z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych,

 

b) osunięcie i zapadanie się ziemi, lawina – prosimy o wprowadzenie zapisu: „niespowodowane działalnością człowieka,

 

c) uderzenie pojazdu własnego – prosimy o  wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

 

d) upadek drzew, budynków lub budowli, masztów – prosimy o  wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

 

e)grafitti – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

 

f) prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wskutek  zamarzania wody w wysokości 10.000,00 zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł,

 

g) dotyczy zakresu ubezpieczenia – zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej  prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody.

 

h) osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi – prosimy o dodatkowy zapis: „niespowodowane działalnością ludzką.”

 

PYTANIE 9

 

Prosimy o podanie daty aktualnego protokołu z okresowego (pięcioletniego) przeglądu stanu technicznego obiektów budowlanych. Prosimy również o podanie zaleceń wydanych podczas ostatnich przeglądów budynków oraz które z nich zostały zrealizowane przez Zamawiającego.

 

PYTANIE 10

 

Czy Zamawiajmy posiada umowy o konserwację sprzętu elektronicznego i pozostają one w mocy

 

w okresie  ubezpieczenia.

 

PYTANIE 11

 

Prosimy o potwierdzenie, że zgłoszony do ubezpieczenia wszelki sprzęt elektroniczny  został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

 

Urządzenia te są  zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami  producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi  i przepięciami są :

 

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,

 

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne

 

urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

 

PYTANIE 12

 

Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest poniżej poziomu gruntu.

 

Czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zlokalizowany jest w pomieszczeniach
o zwiększonym zagrożeniu działania wody.

 

PYTANIE 13

 

Dodatkowo prosimy o informacje czy wystąpiły jakieś szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jaka przyczyna szkody, wysokość poszczególnych  roszczeń).

 

PYTANIE 14

 

Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

 

PYTANIE 15

 

Prosimy o włączenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli w treści:

 

„Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

 

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

 

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

 

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

 

 1. szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

 

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.”

 

PYTANIE 16

 

Jaki jest system dozoru /ochrony obiektów na zewnątrz, pod kątem ochrony przed ewentualnymi aktami wandalizmu?

 

PYTANIE 17

 

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 latach Zamawiający posiadał ubezpieczenie mienia od ryzyk wymienionych w SIWZ.

 

PYTANIE 18

 

Prosimy o wskazanie jakie franszyzy obowiązywały w dotychczasowych ubezpieczeniach.

 

PYTANIE 19

 

Prosimy o podanie, czy mienie mające zostać objęte ochroną ubezpieczeniową znajdują się na

 

terenach zagrożonych zalaniem w związku z powodzią i czy od 1997 r. włącznie do dnia ogłoszenia

 

przetargu zostały dotknięte szkodami związanymi z powodzią.

 

PYTANIE 19

 

Prosimy o zmianę treści klauzuli reprezentantów na:

 

„ Klauzula Reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, przy czym za Ubezpieczającego uważa się:

 

 1. w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora, jego zastępców i innych pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego,
 2. w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych – członków zarządu, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego,
 3. w przypadku spółek jawnych i komandytowych – wspólników, prokurentów i pełnomocników uprawnionych do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego,
 4. w przypadku spółek cywilnych – wspólników oraz umocowane przez nich osoby trzecie,
 5. w przypadku osób fizycznych – pełnomocników.

 

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego. „

 

(dotyczy ubezpieczenia majątku)

 

PYTANIE 20 – dotyczy klauzuli zgłaszania szkód – prosimy o zmianę terminu zgłaszania szkód z 7 dni na 3 dni robocze.

 

PYTANIE 21

 

Kradzież zwykła – prosimy o wprowadzenie zapisu, że przez kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia … pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

 

Kradzież zwykła nie ma zastosowania do gotówki i innych wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia.

 

PYTANIA DO RYZYKA OC

 

PYTANIE 1

 

Prosimy o potwierdzenie wystąpienia tylko jednej szkody w ryzyku OC w roku 2010.

 

W pozostałych latach prosimy o potwierdzenie braku szkód.

 

PYTANIE 2

 

Prosimy o wykaz mienia oraz wykaz nieruchomości administrowanych przez Zamawiającego z informacją dla każdej lokalizacji:

 

 • Data kapitalnego  CAŁOŚCIOWEGO remontu/data ostatniego remontu – czego dotyczył
 • Ilość lokali mieszkalnych
 • Ilości lokali użytkowych
 • Powierzchnia lokali mieszkalnych
 • Powierzchnia lokali użytkowych
 • Rodzaj materiału budowlanego
 • Ilości garaży
 • Czy są  aktualnie użytkowane?

 

PYTANIE 3

 

Prosimy o podanie wartości rocznych nakładów Zamawiającego na remonty i renowacje.

 

PYTANIE 4

 

Prosimy o wykaz pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

 

PYTANIE 5

 

Prosimy o wykaz imprez w tym masowych.

 

PYTANIE 6

 

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ  zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

 

PYTANIE 7

 

Czy Zamawiający zarządza wysypiskiem śmieci ?

 

PYTANIE 8

 

Prosimy o załączenie listy Ubezpieczonych (podmioty/jednostki podległe Zamawiającemu).

 

PYTANIE 9

 

Prosimy o zmianę zapisu :

 

Roszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym

 

3/Wydzielenie, rozrzucenie, uwolnienie lub wydobywanie się musi być w sposób pewny, nie budzący

 

wątpliwości stwierdzone przez Ubezpieczającego lub osoby trzecie w ciągu 72 godzin od momentu rozpoczęcia

 

się tego procesu wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się substancji,

 

4/ Szkoda osobowa lub rzeczowa spowodowana wydzieleniem, rozrzuceniem, uwolnieniem lub wydobywaniem się musi ujawnić się w ciągu 72 godzin od momentu rozpoczęcia wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się,

 

Oraz

 

– z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg , ulic i chodników prowadzonych przez

 

Zamawiającego (jednostki zamawiającego),

 

Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy,

 

w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to

 

zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji

 

o szkodzie, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych

 

warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone do 72 godzin. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tychzagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń.

 

Z 72 na 48 godzin.

 

PYTANIE 10

 

Prosimy o zmianę treści klauzuli reprezentantów do ryzyka OC na:

 

„ Klauzula Reprezentantów 

 

1. Wyłączenie § 6 ust. 1 pkt 1 ogólnych warunków ubezpieczenia skreśla się. W to miejsce

 

obowiązują postanowienia niniejszej klauzuli.

 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie istnieje, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie przez:

 

a) członków władz spółek kapitałowych,

 

b) prokurentów i pełnomocników prawnych Ubezpieczonego,

 

c) dyrektorów i inne osoby sprawujące funkcje kierownicze,

 

d) właścicieli,

 

e) wspólników spółek nie posiadających osobowości prawnej.

 

3. Wiedza o istnieniu wady produktu lub wykonanej usługi traktowana jest jak działanie umyślne.

 

4. Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do osoby, która umyślnie spowodowała szkodę.”

 

 

 

Odpowiedzi:

 

Odpowiedź nr 1:

 

Brak zgody.

 

Odpowiedź nr 2:

 

24.12014 r.

 

Odpowiedź nr 3:

 

Franszyzy i udziały własne były zniesione.

 

Odpowiedź nr 4:

 

Zamawiający nie przewiduje remontów w najbliższym czasie.

 

Odpowiedź nr 5:

 

Nie dotyczy.

 

Odpowiedź nr 6:

 

Zamawiający nie posiada na chwilę obecną pustostanów. Brak zgody.

 

Odpowiedź nr 7:

 

Ad.a/ Nie

 

Ad.b/ Nie

 

Ad.c/ Nie

 

Odpowiedź nr 8:

 

Ad.a/ Brak zgody.

 

Ad.b/ Brak zgody.

 

Ad.c/ Brak zgody.

 

Ad.d/ Brak zgody.

 

Ad.e/ Brak zgody.

 

Ad.f/ Brak zgody.

 

Ad.g/ Brak zgody.

 

Ad.h/ Brak zgody.

 

Odpowiedź nr 9:

 

Ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie podać Państwu tych danych. Według standardów ubezpieczeniowych dane zawarte w SIWZ są w zupełności wystarczające do przygotowania oferty.

 

Odpowiedź nr 10:

 

Nie.

 

Odpowiedź nr 11:

 

Nie potwierdzamy.

 

Odpowiedź nr 12:

 

Nie.

 

Odpowiedź nr 13:

 

Nie było.

 

Odpowiedź nr 14:

 

Są to daty odpowiednio:

 

 1. Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin 16.11.2011 r.
 2. Zespół Szkół Publicznych Michałówka, 08-400 Garwolin 3.9.2012 r.
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Wola Rębkowska, ul. Długa 90, 08-410 Wola Rębkowska 3.9.2012 r.
 4. Publiczne Gimnazjum w Woli Rębkowskiej, ul. Długa 90, 08-410 Wola Rębkowska 1.6.2012 r.
 5. Zespół Szkół Ruda Talubska, 08-400 Garwolin, ul. Akacjowa 10              7.5.2012 r.
 6. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Rębkowie, 08-410 Wola Rębkowska 3.3.2014 r.
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Wilkowyi, 08-410 Wola Rębkowska 3.3.2014 r.
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Władysławowskiej, 08-410 Wola Rębkowska 1.6.2011 r.

 

 1. 9.   Publiczne Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Michałówce, 08-400 Garwolin 3.10.2011 r.

 

10. Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej,ul.Długa 90,08-410 Wola Rębkowska 2.4.2012 r.

 

Odpowiedź nr 15:

 

Brak zgody.

 

Odpowiedź nr 16:

 

Ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie podać Państwu tych danych.

 

Odpowiedź nr 17:

 

Potwierdzamy.

 

Odpowiedź nr 18:

 

W ubezpieczeniach majątkowych nie było wprowadzonych do tej pory franszyz i udziałów własnych.

 

Odpowiedź nr 19:

 

Nie znajduje się.

 

Brak zgody na zmianę treści klauzuli reprezentantów.

 

Odpowiedź nr 20:

 

Brak zgody.

 

Odpowiedź nr 21:

 

Brak zgody.

 

Odpowiedź nr 20:

 

Potwierdzamy.

 

Odpowiedź nr 21:

 

Ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie podać Państwu tych danych.

 

Odpowiedź nr 22:

 

Ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie podać Państwu tych danych.

 

Odpowiedź nr 23:

 

Ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie podać Państwu tych danych.

 

Odpowiedź nr 24:

 

Nie dotyczy.

 

Odpowiedź nr 25:

 

Ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie podać Państwu tych danych.

 

Odpowiedź nr 26:

 

Potwierdzamy.

 

Odpowiedź nr 27:

 

Nie.

 

Odpowiedź nr 28:

 

Opisane w punkcie 3 SIWZ.

 

Odpowiedź nr 29:

 

Brak zgody.

 

Odpowiedź nr 30:

Brak zgody.

 

 III.

 

 

1.Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi

 

– liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach

 

-w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze zła jakością dróg

 

-liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach

 

1a.Czy jest to pierwszy przetarg, jeżeli nie to co było przyczyną, że poprzednie nie zostały rozstrzygnięte?

 

2.Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?

 

3.Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?

 

-Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?

 

-Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia

 

4. Zgodnie z wewnętrznymi przepisami

 

-Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg

 

-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)

 

-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia( miedzy innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).

 

5.W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty , gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.

 

6. Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?

 

7. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w powiecie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych

 

8.Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2013r?

 

9.Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

 

10.Czy jest możliwość przesunięcia terminu otwarcia ofert przetargu?”

 

Odpowiedzi:

 

Odpowiedź nr 1:

 

W ostatnich 3 latach nie było roszczeń, wypłat i rezerw z tytułu OC dróg.

 

Odpowiedź nr 1a:

 

W poprzednich latach odbywało się zapytanie ofertowe poniżej kwoty 14.000 euro.

 

Odpowiedź nr 2:

 

Program ubezpieczenia w poprzednich latach był bardzo zbliżony do obecnego zawartego w SIWZ.

 

Odpowiedź nr 3:

 

Brak zgody na wszystkie trzy propozycje wyłączeń.

 

Odpowiedź nr 4:

 

Ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie podać Państwu tych danych. Według standardów ubezpieczeniowych zadane przez Państwa pytanie jest zbyt szczegółowe i niespotykane jako niezbędne do przygotowania oferty.

 

Odpowiedź nr 5:

 

Nie ma takich podmiotów na chwilę obecną.

 

Odpowiedź nr 6:

 

Nie dotyczy.

 

Odpowiedź nr 7:

 

Nie jesteśmy w stanie podać Państwu tych danych.

 

Odpowiedź nr 8:

 

Nie jesteśmy w stanie podać Państwu tych danych.

 

Odpowiedź nr 9:

 

Według naszej opinii majątek Gminy Garwolin nie jest narażony na szkody powodziowe.

 

Odpowiedź nr 10:

 

Nie ma takiej możliwości.

 

Zostaw komentarz