OGŁOSZENIE o wyniku postępowania ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Garwolin w zakresie…

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-03-11

SO.253.1.2014                                  

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Gmina Garwolin informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Garwolin w zakresie:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC).”

 

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy:

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW

ul.Szlenkierów 1,

01-181 Warszawa

Cena oferty:

         brutto: 84 730,00

Komisja przetargowa wybrała w/w ofertę, ponieważ była najkorzystniejszą ofertą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie firmy:
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW następującej punktacji:

Cena – 100 pkt

Łączna liczba punktów – 100 pkt

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą 27.03.2014r.

W postępowaniu przetargowym ofertę złożyły także firmy:

  1. FIRMA

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuance Group Oddział Lublin ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin

Cena oferty:

         brutto: 85 148,00

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 99,51 pkt

Łączna liczba punktów – 99,51 pkt

  1. FIRMA

CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 89/91, 85-950 Bydgoszcz

Cena oferty:

         brutto: 116 363,00

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 72,82 pkt

Łączna liczba punktów – 72,82 pkt

  1. FIRMA

Centrum Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. Al. Witosa 31, 00-710 Warszawa

Cena oferty:

         brutto: 151 656,27

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu, była kompletna i nie podlegała odrzuceniu. Komisja przetargowa na podstawie kryteriów oceny znajdujących się w SIWZ udzieliła ofercie następującej punktacji:

Cena – 55,87 pkt

Łączna liczba punktów – 55,87 pkt

Zostaw komentarz