Gospodarka odpadami po 1 lipca 2013 r.

 w Gospodarka odpadami - informacje

Nowy system i zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Garwolin od 1 lipca 2013 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. powstał nowy system gospodarowania odpadami. Do czasu wejścia w życie niniejszej ustawy to mieszkańcy, czyli właściciele nieruchomości, musieli zawrzeć umowę z firmą odbierającą śmieci. Od 1 lipca 2013 r. ten obowiązek przejęła gmina. W zamian za ustaloną stawkę gmina zapewni odbieranie odpadów komunalnych oraz ich właściwe zagospodarowanie przez firmę EKOLIDER Jarosław Wyglądała wyłonioną w drodze przetargu. Z pobieranych opłat od mieszkańców są pokrywane koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.

Rada Gminy Garwolin objęła tym systemem wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy (zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i również nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne).

Za zorganizowanie systemu odbioru i unieszkodliwiania odpadów mieszkańcy z terenu gminy Garwolin ponoszą opłaty: 5 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy są segregowane odpady na nieruchomości bądź 11 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy nie jest prowadzona segregacja odpadów na nieruchomości. Zaś właściciele nieruchomości niezamieszkałych ponoszą opłaty w zależności od ilości i wielkości pojemnika, a także czy jest prowadzona segregacja.

Podsumowanie pierwszych miesięcy nowego systemu gospodarowania odpadami

Z końcem 2013 r. upłynęło 6 miesięcy funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym okresie firma EKOLIDER odebrała z obszaru gminy Garwolin 224,03 ton odpadów komunalnych, w tym odpadów zmieszanych 65,10 ton, makulatury 45,03 ton, szkła 63,20 ton, plastiku 30,40 ton, opakowań wielomateriałowych 17,80 ton i metali żelaznych 2,50 ton.

Na terenie naszej gminy został uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą oddawać bez dodatkowych opłat odpady, pomiędzy ustalonymi terminami wywozu. PSZOK zlokalizowany jest na terenie siedziby firmy EKOLIDER Jarosław Wyglądała Lucin 4 i jest czynny w 4-tą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 800 do 1400. Do tego punktu każdy mieszkaniec z terenu gminy może donieść lub dowieźć każdy rodzaj posegregowanych odpadów m.in. przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, zużyte opony, popioły czy gruz z remontowanego mieszkania.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, ma obowiązek bez wezwania dokonać wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożona deklaracją, w następujących terminach: do 15 marca za I kwartał roku, do 15 maja za II kwartał roku, do 15 września za III kwartał roku, do 15 listopada za IV kwartał roku. Obowiązują takie same terminy jak w przypadku podatku gruntowego. W przypadku nieuiszczania należnych opłat z tego tytułu zostanie doliczony koszt upomnienia w wysokości 11,60 zł.

Szacując wszystkie koszty systemu można stwierdzić, aby system był samowystarczalny konieczne jest wyegzekwowanie wszystkich należności. W przeciwnym razie konieczne będzie dofinansowanie z budżetu gminy a w konsekwencji może być nieodzowne podniesienie dotychczasowych stawek opłat.

UWAGA WZROSNĄ KOSZTY UPOMNIENIA !!!!!!

 

W związku z uchwałą nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014r. uległa zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. W załączniku nr 2 ww. uchwały wskazano, iż od dnia 01 lutego 2014r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł.

Jak wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1543), koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

W związku z powyższym, od dnia 01 lutego 2014r. koszty upomnienia wzrastają z 8,80 zł na 11,60 zł.

 

Zostaw komentarz