OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w Obwieszczenia

 

                                                                                  Garwolin, dnia 24.03.2014r.

 

TIP.6733.2.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Garwolin

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.647 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz. 267)

 

zawiadamiam,

 

że zostało wszczęte na wniosek

 

PGE Dystrybucja S.A.

 

Oddział Lublin

 

 

 

z pełnomocnictwa

 

Pile Elbud Kraków Sp. z o.o.

 

mgr inż. Szymon Przybytek

 

 

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie linii elektroenergetycznej 110 kV Kozienice – Garwolin na odcinku od słupa 111 do słupa nr 136 na terenie jednostek ewidencyjnych Ruda Talubska, Lucin, Czyszkówek gm. Garwolin oraz na terenie Miasta Garwolin.

 

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowościach Ruda Talubska, Lucin, Czyszkówek, Garwolin gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.garwolin.plwww.w-bip.pl.

 

 

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz