OGŁOSZENIE o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów gm. Garwolin.”

 w Archiwum przetargów

Garwolin 2014-04-03

TIP 271.04.2014                                

OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów gm. Garwolin.”

 

 

W związku z toczącym się postępowaniem o ustalenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 euro na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Władysławów gm. Garwolin.”, informuję, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z poźn. zm) zwaną dalej ustawą unieważniam wyżej wymienione postępowanie, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 02.04.2014 r. Zamawiający dokonał otwarcia oferty złożonej do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Władysławów gm. Garwolin.”. W wyniku otwarcia złożonej oferty w w/w postępowaniu, Zamawiający poznał kwoty jakie została przedstawione przez Wykonawców i uznał że kwota jaką może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest niższa niż złożonanajkorzystniejsza oferta na wykonanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie   na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z poźn. zm).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż postępowanie o w/w zamówienie publiczne zostanie wszczęte ponownie w najbliższym czasie.

Zostaw komentarz