OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w Obwieszczenia

TIP.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

o wszczęciu postępowania administracyjnego

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz.647 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Zakład w Mińsku Mazowieckim

 

z pełnomocnictwa

ALTER Sp. z o.o.

Urszula Chruślińska

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazu do posesji na działkach 232/17, 232/18, 232/19, 750, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 200/1, 200/2, 201, 659, 662, 639, 641, 202, 206, 208/1, 208/2, 210, 211, 212/2, 42/1, 213/2, 214/2, 753 we wsi Ruda Talubska, gm. Garwolin oraz 1092/2, 973/1, 973/2, 975/2 i 971/7 we wsi Sulbiny, gm. Garwolin.

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Miętne, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

Zostaw komentarz