OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny
Numer ogłoszenia: 131444 – 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławiny: – kanał grawitacyjny PVC 200 – 2599,5 mb – kanał tłoczny PE PN10 ø 90 – 290,0 m – pompownia P1 ø 1,2 m z pompami MSV – 80 – 14M – 1 kpl. – wykonanie inwentaryzacji technicznej powykonawczej Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowania dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych rozwiązań. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.24.23-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 39.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy) w terminie określonym w punkcie 8 (termin składania ofert) do godziny 1030 na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010. b) Wadium może być wnoszone w: – pieniądzu, (w formie przelewu), – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). c) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, za wyjątkiem pkt f d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. e) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty. f) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt c, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. g) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. h) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. i) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. j) Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Gwarancja – 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 209..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 100..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający ubiega się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321- Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

INFORMACJA

 

Wykonanie przyłącza elektrycznego nie należy do zadań Wykonawcy. Po stronie Wykonawcy będzie wykonanie zasilenia pompowni od uzbrojonego złącza kablowego ZK 1.

Złącze kablowe zostanie zlokalizowane ok 5-6 m od pompowni ścieków.

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

1. W Aneksie nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zmienił zakres zwiększając min. ilość pompowni. Jakie są parametry 2 pompowni? Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności z dokumentacją projektową

ODP:

Zakres całości zadania:

Sieć kanalizacyjna

PVC DN200 L – 3217,5 m

PE PN10 DN90 L – 465,0 m

2 x pompownia ścieków średnicy 1,2 m z pompami MSV80-14M – 2 szt dla każdej pompowni – typ pompowni przejezdny, płaszcz z polimerobetonu

Przyłącza

PVC160 – 2057,0+71,0 (to te z kanalizacji „Sulbin”) = 2128,0 m

PE DN50 L – 149,5 m

3 szt. pompowni przydomowych

 

2. Prosimy o podanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.

ODP.: Stawki zawarte są w uchwale rady gminy nr. IX/91/2012 z dnia 19 marca 2012 roku. Kopia uchwały załączona do przetargu.

3. Zgodnie z zapisem umowy pkt. 4. 5 Wykonawca wykona także roboty towarzyszące poprzez opłatę za położenie urządzeń obcych w pasie drogi gminnej.

Prosimy o sprecyzowanie jakie dokładanie to są opłaty, na jaki okres i w jakiej wysokości?

ODP: jw.

4. Zgodnie z SIWZ

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Sulbiny (ulice Górna, Dębowa, Warszawska) oraz części miejscowości Sławi ny:

                kanał grawitacyjny PVC 200 – 2599,5 mb

                kanał tłoczny PE PN 10 0 90 – 290,0 111

                pompownia – 1 kpi

W załącznikach dołączonych do specyfikacji zakres obejmuje:

                kanał grawitacyjny PVC 200 – 3217,5 mb

                kanał grawitacyjny PVC 160-71 mb

                kanał tłoczny PE PN 10 0 90 – 175 m

                pompownia – 2 kpi

Prosimy o weryfikację rozbieżności.

ODP: zakres został zweryfikowany w aneksie nr. 1 do specyfikacji

5. Czy w ramach przetargu należy wykonać:

Kanalizację do obiektu Sulbin/ sieć działka nr 15 53?

Dokumentacja w/w obiektów została załączona na stronie Zamawiającego.

ODP: TAK

6. Zgodnie z przedmiarem: Zlewnia do istniejącej kanalizacji – sieć kanalizacyjna – pozycja 12d.2 „Montaż w istniejącej pompowni ścieków na terenie przedszkola przepływomierza ścieków na przewodzie tłocznym z możliwością odczytu na zewnątrz w szafce sterowniczej pompowni” Prosimy o podanie specyfikacji w/w przepływomierza

ODP: Przepływomierz elektromagnetyczny przystosowany do pomiaru ścieków DN80 np. Techmag Gliwice FM 300 lub równoważny.

7. Prosimy o sprecyzowanie czy wykopy należy zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem warstwami, czy też gruntem dowiezionym?

      ODP: Zgodnie z dokumentacją przetargową (określa projekt, specyfikacja i przedmiary)

Należy uzyskać wymagany stopień zagęszczenia

8. Prosimy o zamieszenie na stronie internetowej opracowania warunków gruntowo – wodnych.

ODP: Opracowanie zamieszczono.

9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych innych producentów niż podane w projekcie budowlanym?

ODP: Tak

 

 10. Zgodnie z przedmiarem:

Zlewnia do istniejącej kanalizacji – sieć kanalizacyjna – poz. 18 d. 2 / Zlewnia do PI – sieć kanalizacyjna – poz. 28 d. 2 tj. „Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w pasie drogi gminnej na długości 250 m” Prosimy o podanie na jakiej szerokości pasa drogowego

Zamawiający przewiduje jego odtworzenie oraz prosimy o padanie warunków technicznych odtworzenia nawierzchni asfaltowych.

ODP: Na szerokości 1,0 m

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej – warstwy

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm

– podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

– podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

– zasypka kanału z piasku (Is-0.98)

                 

11. W przypadku odtworzenia wjazdów i chodników z kostki betonowej czy Zamawiający przewiduje ponowne użycie materiału z rozbiórki, jeśli tak to w ilu procentach.

ODP:Można do odtworzenia wjazdów i chodników wykorzystać ponownie materiał z rozbiórki, jeśli nie jest uszkodzony. Należy przyjąć w 50%

12. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji technicznej/ warunków technicznych dotyczących odtworzenia pobocza drogi i rowu przydrożnego.

ODP: Pobocze drogi i rów przydrożny należy przywrócić do stanu pierwotnego.

13. W przedmiarach dotyczących przyłączy występuje pozycja: Odtworzenie nawierzchni po wybudowaniu kanalizacji – kpi 1, Prosimy o sprecyzowanie jakie nawierzchnie i jakiej ilości podlegają odtworzeniu.

ODP: Należy przywrócić nawierzchnię na terenie posesji prywatnych do stanu pierwotnego.

14. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego opisu/ Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej dla: Zlewnia do PI/ Zlewnia do istniejącej kanalizacji – sieć kanalizacyjna

      ODP: Jest zamieszczony

15. Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek na lokalizację sieci kanalizacyjnej?

ODP: TAK

 

16. Na całej długości sieci w Zlewni do istniejącej sieci K-S , kanał sanitarny zlokalizowany jest w pasie pobocza drogi o szerokości koło 0,8m. W związku z tym zachodzi konieczność rozebrania nawierzchni asfaltowej na długości min. 80% całkowitej długości kanału t.j. 1807×80%= 1445,60mb i szer. 0,5.

 

Całkowita powierzchni do rozebrania i odtworzenia nawierzchni asfaltowej wynosi – 1445,60mx0,5m= 722,80m2.

 

Przedmiar robót przewiduje rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w ilości 250,OOm co zdecydowanie nie zabezpieczy prawidłowego i bezpiecznego wykonania zadania.

 

ODP.: Należy zmienić ilość i jednostkę w pozycji 18 przedmiaru „Zlewnia do istniejącej kanalizacji” na 400 m2

 

17. J.w. – dotyczy Zlewnia do P1- na odcinku 260,50mb kanał grawitacyjny i tłoczny biegną równolegle w odległości 0,5m od siebie na głębokości 3,4m co wymusza konieczność rozebrania nawierzchni asfaltowej o szerokości l,00m.

 

Całkowita powierzchnia do rozebrania i odtworzenia nawierzchni asfaltowej wynosi:

 

260,50m xl,00m = 260,50m2

 

406,50mx80%=325,20mx0,5m=162,60m2

 

Razem Zlewnia do P1 – 423,10m2

 

Przedmiar przewiduje tylko – 250m

 

ODP: Należy w pozycji 28 przedmiaru „Zlewnia do P1” zmienić jednostkę na m2

 

Ilość pozostaje bez zmian.

 

18. J.w, – dotyczy Zlewnia do obiektu „Sulbin”

 

Całkowita powierzchnia do rozebrania i odtworzenia nawierzchni asfaltowej ;

 

S8 do S15 L= 298,50m, 298,50×80%=238,80mx0,5m= 119,40m2

 

Przedmiary nie przewidują rozebrania i odtworzenia nawierzchni asfaltowych.

 

Czy Zamawiający przewiduję możliwość korekty przedmiarów.

 

ODP: W przedmiarze „Kanalizacja sanitarna od terenu przedszkola do obiektu „Sulbin” w m. Sulbiny gm. Garwolin” należy dodać pozycję:

 

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w pasie drogi gminnej (S8-S15) – 120 m2

 

19. Na terenie Zlewni do obiektu „Sulbin” trasa kanalizacji sanitarnej częściowo przebiega po działkach prywatnych właścicieli.

 

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli na wejście z robotami \ wycięcie około 10 sit drzew ozdobnych – świerki i tuje.

 

ODP: TAK

 

 

20. Zlewnia do istniejącej kanalizacji – sieć kanalizacyjna

  • a) W poz. Nr 20 d.2 – rozebranie i odtworzenie wjazdów z nawierzchni betonowych i asfaltowych obmiar wynosi 12,00m.Według naszych pomiarów winno być 12,00 szt x 6,00xl,00m = 72,00m2

ODP: Zostaje bez zmian

 

 • b) W poz. Nr 21 d.2 – rozebranie i odtworzenie wjazdów z kostki betonowej obmiar wynosi 12,00m.

 

Według naszych pomiarów winno być 12,00 szt x 6,00×1,OOm ~ 72,00m2

 

ODP: Zostaje bez zmian

 

c) W poz. Nr 18 d.2 – rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w pasie drogi gminnej na długości 250m (należy dokonać wizji w terenie) obmiar wynosi 250m – winno być = 250m2.

 

ODP: Zmienić na 400 m2

21. Zlewnia do PI – sieć kanalizacyjna

a ) W poz. Nr 29 d.2 – rozebranie i odtworzenie wjazdów z nawierzchni betonowych i asfaltowych obmiar wynosi 6,00m.

 

Według naszych pomiarów winno być 6,00 szt x 6,00×1,00m ~ 36,00m2

 

ODP: Zostaje bez zmian

b) W poz. Nr 30 d.2 – rozebranie i odtworzenie wjazdów z kostki betonowej obmiar wynosi 12,00m.

 

Według naszych pomiarów winno być 12,00 szt x 6,00×1,OOm = 72,00m2

 

ODP: Zostaje bez zmian

c) W poz. Nr 28 d.2 – rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w pasie drogi gminnej na długości 250m (należy dokonać wizji w terenie) obmiar wynosi 250m – winno być = 250m2.

 

ODP: Zmienić jednostkę z m na m2

22. Kanalizacja sanitarna od terenu przedszkola do obiektu „SULBIN” w m. Sulbiny gm.

 

Garwolin.

a) Na odcinku od S1 do S3 L~ 70,00m kanalizacja przebiega po prywatnych działkach, dz. Nr 747/16 i 747/18.

 

Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli tych działek na taką lokalizację, oraz wejście ekip pracowniczych w celu wykonania prac montażowych.

 

ODP: TAK

b) Brak w przedmiarach rozebrania i odtworzenia nawierzchni asfaltowej od S8 do S15na długości 285m i szerokości min. 0,5m.

 

      

ODP: W przedmiarze „Kanalizacja sanitarna od terenu przedszkola do obiektu „Sulbin” w m. Sulbiny gm. Garwolin” należy dodać pozycję:

 

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej w pasie drogi gminnej (S8-S15) – 120 m2

 

 

 

 

Zostaw komentarz