OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska
Numer ogłoszenia: 134798 – 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w miejscowości Ruda Talubska.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę, przebudowę i nadbudowę części budynku Zespołu Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej. Przedmiotem jest rozbudowa świetlicy i wejścia do budynku, wymiana stropów drewnianych na żelbetowe, wyrównanie poziomu posadzki parteru wszystkich części budynku, tj. przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa sanitariatów na parterze, nadbudowa pomieszczenia technicznego – wieży widokowej wymiana zniszczonych elementów konstrukcji i instalacji, poprawa izolacyjności cieplnej zewnętrznych przegród najstarszego budynku i warunków ochrony przed pożarem całego obiektu. (z zadania wyłączona jest przebudowa sanitariatów na parterze – inwestycja została już wykonana). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosowania dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń oraz przedłożenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostały zaproponowane zamienniki. W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych rozwiązań. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: a) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie określonym w punkcie 8 (termin składania ofert) do godziny 1030 na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010. b) Wadium może być wnoszone w: – pieniądzu, (w formie przelewu), – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). c) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, za wyjątkiem pkt f d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. e) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty. f) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt c, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. g) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. h) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. i) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. j) Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Gwarancja – 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 209..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 100.(sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI

1. Czy zakres zadania obejmuje także remont sanitariatów na piętrze ?

ODP: TAK

 

 

2. Według rysunku nr 3 w sanitariatach piętra jest 8 szt. wc kompakt a w przedmiarze (poz. 405) jest 6 szt. wc kompakt, prosimy o poprawienie a także o korektę ilości zaworów kulowych do wc (poz. 417).

 

ODP: Ilość w poz. 405 jest aktualna szt 6

 

3. Według rysunku nr 6 są 4 szt. rur wywiewnych, w przedmiarze ujęto 1 szt. (poz.400), prosimy o uzupełnienie.

 

ODP: Rury wywiewne w dachu od kanalizacji sanitarnej poz. 400 zamienia się na: kominki wentylacyjne do blach śr. 125 mm z kołnierzem uszczelniającym oraz przewodami elastycznymi do połączenia rur kanalizacyjnych odpowietrzających w dach z kominkiem wentylacyjnym, zmienia się ilośc z 1 na 4 kpl.

 

4. Ilość wymaganych dodatków za podejścia odpływowe fi 50 to:

 

umywalki /16szt./ + pisuary 3/szt./ = 19szt., a podejść odpływowych fi 110: wc kompakt /8szt./ + wpust /3szt./ = 11 szt., prosimy o poprawienie przedmiaru (poz.402 i 403).

 

ODP: Poz. 402 – zmienia się na szt 8

 

Poz. 403 – zmienia się na szt 19

 

5. Ilość wymaganych dodatków za podejścia dopływowe w rurociągach z PE to: baterie umywalkowe /16*2szt./ + ustępy wc /8szt./ + pisuary /3szt./ + zawór czerpalny /1szt./ = 44 szt., prosimy o poprawienie przedmiaru (poz.420).

 

ODP: Poz. 420 – zmienia się na szt 44

 

6. W przedmiarze w poz. 422 i 423 ujęto zbyt małą ilość rur wodociągowych tj: 39.5m zamiast 384,5+9,5+5,5=399.5m, prosimy o poprawienie.

 

ODP: Poz. 422 i 423 – zmienia się na mb 399,5

 

7. W przedmiarze nie ujęto izolacji cieplnej rur wodociągowych, prosimy o uzupełnienie.

 

ODP: Ujęto w dodatkowym przedmiarze

 

8. W przedmiarze nie ujęto zaworów podumywalkowych, prosimy o uzupełnienie.

 

ODP: Ujęto w dodatkowym przedmiarze

 

9. Czy w ilości przebić przez ściany i kucia bruzd ściennych uwzględniono instalację wodociągową i kanalizacyjną umywalek w salach ?

 

ODP: Poz. 408 – zmienia się na szt 12, poz. 410 – zmienia się na mb 34, poz. 424 – zmienia się na szt 13, poz. 425 – zmienia się na szt 5, poz. 426 – zmienia się na szt 10, poz. 427 – zmienia się na mb 42

 

10.Ani w przedmiarze ani w projekcie nie ujęto wymiany grzejników i instalacji centralnego ogrzewania w łazience na piętrze, prosimy o wyjaśnienie.

 

ODP: Zostały ujęte w dodatkowym przedmiarze

 

11.10. Czy w przedmiarze w poz. 429 i w poz. 442 uwzględniono także rury ciepła technologicznego nagrzewnicy centrali wentylacyjnej ?

 

ODP: W poz. 429 i 442 – zmienia się na mb 75,0

 

12.11. Według przedmiaru (poz. 444) nagrzewnica centrali wentylacyjnej ma być napełniona glikolem, natomiast ani w projekcie ani w przedmiarze nie ujęto armatury i urządzeń oraz glikolu niezbędnych dla wykonania osobnego obiegu glikolowego ciepła technologicznego, prosimy o wyjaśnienie.

 

ODP: Została ujęte w dodatkowym przedmiarze

 

1312. Ani w przedmiarze ani w projekcie nie ujęto dachowej konstrukcji wsporczej dla centrali wentylacyjnej, prosimy o wyjaśnienie.

 

ODP: Została ujęte w dodatkowym przedmiarze

 

1413. W przedmiarze nie ujęto izolacji cieplnej kanałów na dachu i płaszcza z blachy ocynkowanej, prosimy o uzupełnienie.

 

ODP: Została ujęte w dodatkowym przedmiarze

 

1514. Czy wymagana przez Zamawiającego Gwarancja na wykonane roboty (min. 3 lata) obejmuje także gwarancję na urządzenia mechaniczne?

 

Czy Zamawiający uzna okres gwarancji na urządzenia według okresu gwarancji ich producenta, który jest zazwyczaj krótszy?

 

ODP: Zamawiający żąda gwarancji dla całego zakresu zamówienia.

 15.  Proszę o uzupełnienie rysunków:

Konstrukcji stalowej wsporczej spawanej pod dach aluminiowo-szklany pozycja 179 przedmiaru

ODP: Konstrukcja stalowa wsporcza spawana pod dach aluminiowo-szklany poz. przedmiaru 179 jest zamieszczona w pliku konstrukcji pod opisem KW 11/31 i KW11.1/31 oraz wykaz stali do tej konstrukcji.

 

-Wykaz ślusarki aluminiowej przeszklonej zabudowy dachu pozycja 181 przedmiaru

ODP: Wykaz ślusarkialuminiowej przeszklonej zabudowy dachu poz. przedmiaru 181 – uzupełniono w załączonym pliku widoku zabudowy szt 2.

– Wykaz przeszklonej zabudowy ściany z profili aluminiowych pozycja 182 przedmiaru

 

ODP: Wykaz przeszklonej zabudowy ściany z profili aluminiowych poz. przedmiaru 182 – jest zamieszczony w pliku dźwigu rys. 16/Arch.

 

 

16. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie czy Zamawiający przewiduje możliwość korzystania przez Wykonawcę z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów. Zapis pkt 1.1.b II części SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców jest niejednoznaczny, Zamawiający wskazał, iż Wykonawca „w szczególności” może polegać na potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Natomiast Zamawiający nie wskazał, iż takie samo uprawnienie dotyczy wiedzy i doświadczenia koniecznego do zrealizowania zamówienia. Jednocześnie godzi się zauważyć, iż zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy z dniaz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013.907) (dalej również „Ustawa”) Wykonawca może polegać zarówno na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia jak i na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W związku z tym brak możliwości skorzystania w prowadzonym postępowaniu z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów skutkować będzie naruszeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

ODP: Tak, wykonawca zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia jak również na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

 

17. Prosimy o jednoznaczne określenie (ilość powierzchni i rodzaju nawierzchni chodnika) wykonaniem którego musi wykazać się uczestnik postępowania przetargowego by spełnić wymagania dotyczące warunku posiadania „Wiedzy i doświadczenia” – SIWZ, Rozdział II pkt 1 ust. 1 lit. b) akapit „Wykonawca musi wykazać, że w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje prace o wielkości i przedmiocie porównywalnym z pracami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania. Za zamówienie o podobnym charakterze Zamawiający uzna budowę chodnika w tożsamym do zaprojektowanej systemie technologicznym.”. Nadmieniamy jednocześnie, że analizując wszystkie dokumenty umieszczone na stronie przetargu Zamawiającego (zakresy robót w Opisach technicznych projektów wszystkich branż, projekty, specyfikacje STWiOR, przedmiary urzędowe) nie znaleźliśmy informacji na temat wykonania chodników.

 

ODP: Zapis dotyczący chodnika został pomyłkowo umieszczony w SWIZ, zatem Wykonawca przy wykazywaniu wiedzy i doświadczenia powinien wykazać wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia odnoszące się do przedmiotu postępowania.

 

 

18. W zamieszczonej na stronie przetargu dokumentacji brak       „Projektu więźby dachowej drewnianej z wykazem jej elementów” w celu sprawdzenia poprawności sporządzenia przedmiarów urzędowych prosimy o jej udostępnienie.

ODP: Zamieszczono na stronie zamawiającego

19. W zamieszczonej na stronie dokumentacji brak „zestawienia konstrukcji aluminiowej i okien wieży widokowej” w celu sprawdzenia poprawności sporządzenia przedmiarów urzędowych prosimy o ich udostępnienie.

ODP: Dokumentacja została zamieszczona na stronie

20. Prosimy o udostępnienie dodatkowych rysunków „konstrukcji wsporczej stalowej” pod konstrukcję i okna aluminiowe wieży widokowej. W chwili obecnej zamieszczono jeden rysunek, który nie umożliwia prawidłowej wyceny i w przyszłości wykonania elementu.

ODP: Konstrukcja stalowa wsporcza spawana pod dach aluminiowo-szklany poz. przedmiaru 179 jest zamieszczona w pliku konstrukcji pod opisem KW 11/31 i KW11.1/31 oraz wykaz stali do tej konstrukcji.

21. Prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału ma być wykonana stolarka okienna przewidziana do wbudowania. W chwili obecnej zgodnie z zestawieniem stolarki okna należy wykonać z PCV, a opis projektu nakazuje wykonać stolarkę jako „okna drewniane jednoramowe, dwuszybowe – jednokomorowe z wypełnieniem argonem”.

ODP: Wykaz ślusarki aluminiowej przeszklonej zabudowy dachu poz. przedmiaru 181 – uzupełniono w załączonym pliku widoku zabudowy szt 2.

22. Zgodnie z zapisami SIWZ – Rozdział I, pkt 4. Opis przedmiotu zamówienia: ”Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.” natomiast wg Rozdział III (Istotne postanowienia umowy) par. 2 pkt 3 „Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową został określony w dokumentacji dołączonej do przetargu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących załączniki do niniejszej umowy”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pominięcia w urzędowym przedmiarze jakichkolwiek robót , które trzeba będzie wykonać w trakcie realizacji zamówienia, roboty te będą traktowane jako dodatkowe, a ich wykonanie zostanie opłacone dodatkowo.

ODP: Zamawiający wymaga aby oferta zawierała kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonej dokumentacji technicznej oraz przedmiarów robót. Z samego ryczałtowego charakteru wynagrodzenia nie można wywodzić ,że kosztorys ofertowy ma mieć jedynie charakter pomocniczy czyli informacyjny i niewiążący . Dokumentacja projektowa i załączone przedmiary mają obrazować Wykonawcy rozmiar, charakter i zakres robót, który ma podlegać weryfikacji, ocenie i wycenie przez Wykonawcę w ramach oferowanej ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku niejasności kosztorys ofertowy ma być pomocny Zamawiającemu przy ocenie kompletności zakresu robót przedstawionych w ofercie i niezbędny przywyliczaniu wynagrodzenia Wykonawcy w przepadku ewentualnego rozwiązania umowy. Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

23. Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 3 ust. 1 (Istotne postanowienia Umowy) – ”Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót oraz dokonał własnych pomiarów i obliczeń i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do przedmiotu umowy oraz SIWZ” jako sprzecznych z zapisami SIWZ zgodnie z którymi – Rozdział I, pkt 4. Opis przedmiotu zamówienia: ”Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa” , a Zamawiający nie organizuje spotkania Wykonawców i nie przewiduje w SIWZ możliwości dokonania wizji lokalnej w celu dokonania własnych pomiarów i obliczeń.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.Wzór umowy stanowi główny załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na etapie postępowania przetargowego Wykonawcy są zobowiązani również do zapoznania się z warunkami umowy.

24. Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisu w § 3 ust. 2 do treści art. art. 26 ust. 2b Ustawy. Obecny zapis nie przewiduje możliwości opierania się na zasobach innych podmiotów pomimo, iż z postanowień II części SIWZ oraz załącznika nr 5 wynika, iż przynajmniej w zakresie zasobów technicznych i osobowych Wykonawca może polegać na innych podmiotach.

ODP: Dodany zostaje zapis w Umowie w §3 ust. 4.:

„Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia”.

25. Wykonawca prosi o wyjaśnienie treści § 3 ust. 3 poprzez wskazanie jakie kryteria decydują o tym czy dane rozwiązanie techniczne jest „nowoczesne i sprawdzone.”

ODP: Zamawiający poprzez zastosowanie zapisu „nowoczesne i sprawdzone” miał na myśli takie rozwiązania techniczne, które mają wpływ na jakość, oddziaływanie na środowisko, funkcjonalność, uwzględniając przy tym m.in. koszt eksploatacji obiektu.

26. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w § 6 ust. 2 nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej. W zdaniu pierwszym Zamawiający podnosi, iż nie wskaże punktów poboru energii elektrycznej i wody oraz miejsca odprowadzania ścieków, natomiast kontekst dalszej części ustępu wskazuje, iż Zamawiający wskaże te punkty natomiast koszty związane z korzystaniem z przyłączy ponosić będzie Wykonawca.      

ODP: Zamawiający nie wskaże punktów poboru Wykonawca musi zorganizować sobie wszelkie potrzebne media we własnym zakresie i poniesie ich koszty.

27. Czy w razie zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji robót, wynagrodzenie ulegnie zmianie? jeśli tak, Wykonawca wnosi o naniesienie w § 10 stosownych zmian

ODP: Zamawiający nie planuje zmiany wynagrodzenia wraz ze zmianą stawki Vat. Wykonawca powinien wkalkulować w ofertę ryzyko zmiany podatku.

 

 

28. Wykonawca wnosi o wykreślenie par. 11 ust. 15 (Istotne postanowienia Umowy) – „Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii” jako zapisu ograniczającego samodzielne planowanie i wykonywanie przez Wykonawcę robót zleconych umową, bez konieczności dodatkowych czynności prawno – administracyjnych pomiędzy stronami umowy.

 

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

29. Wykonawca wnosi o zmianę § 12 ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia „Na uzasadniony wniosek Wykonawcy możliwe jest ustalenie innego terminu przystąpienia do wykonania napraw i/lub terminu usunięcia wad lub usterek”. Wskazać bowiem należy że bardzo krótki 7-dniowy termin na przystąpienie do realizacji prac naprawczych, w pewnych sytuacjach może nie zostać zachowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. naprawa elewacji w okresie zimowym.

 

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

30. Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisów par. 13 ust. 1 o możliwość wniesienia „Zabezpieczenia należytego wykonania umowy” w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy. Ponadto Wykonawca wskazuje, iż w pkt 13 II części SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców Zamawiający wskazał iż Wykonawca może wnieść zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 Ustawy.

 

ODP: Paragraf ten zostanie dostosowany do formy zabezpieczenia jaką wybierze Wykonawca zgodnie z pkt 13 II części SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców

 

31. Wykonawca wnosi o zmianę § 15 ust. 8 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie rękojmi i gwarancji – w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia usterki chyba że usunięcie wad i usterek w tym terminie ze względów technicznych i organizacyjnie uzasadnionych nie będzie możliwe”.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

 

32. Proszę o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów siwz: W opisie zakres robót obejmuje jedynie roboty budowlane, natomiast w dokumentacji są ujęte również roboty sanitarne i elektryczne. Proszę o sprecyzowanie zakresu robót objętych niniejszym zamówieniem,

 

ODP: Zakres robót oczywiście również dotyczy prac z branży sanitarnej oraz branży elektrycznej.

 

33. Czy do oferty należy dołączać opinię bankową i czy zamawiający określa kwotę minimalną?

 

W rozdziale 11 pkt. 1 ppkt. lc Zamawiający piszę o konieczności posiadania środków finansowych bądź zdolności kredytowej natomiast w tym samym rozdziale w punkcie 3 w wykazie oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy taki dokument jest pominięty,

 

ODP: Nie trzeba załączać w/w dokumentu.

 

34. Wykonawca wnosi o wykreślenie sformułowania „bezusterkowy” w odniesieniu do protokołu odbioru częściowego – zapis § 10 ust. 4. Zwracamy uwagę że dotychczasowa treść w/w zapisu jest sprzeczna z przepisami kodeksu cywilnego. Otóż stwierdzenie istnienia nieistotnych wad robót (a więc usterek) przy ich odbiorze, nie rodzi uprawnienia do odmowy dokonania odbioru robót – jedynie wady istotne uzasadniają odmowę odbioru robót. Jak słusznie stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30 marca 2006 r. I ACa 1900/05 wady nieistotne oznaczają wykonanie zobowiązania, ale w sposób nienależyty co do jakości, rzutując na uprawnienie inwestora, który może domagać się ich usunięcia w oznaczonym terminie bądź obniżenia wynagrodzenia. Wynika z tego, iż w przypadku wykonania umówionego zakresu robót i zgłoszenia ich do odbioru po stronie Zamawiającego pozostanie obowiązek odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nawet jeżeli w treści protokołu zostały zgłoszone usterki (wady nieistotne). W takim przypadku Zamawiający powinien dokonać odbioru zgłoszonych robót, a w treści protokołu powinny zostać zapisane ustalenia co do zakresu wykonanych robót, ich jakości i ewentualnych stwierdzonych usterek oraz ich charakter wraz z terminem ich usunięcia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997 r. II CKN 28/97; por. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. V CSK 99/07, publ. OSP 2009/1/7). Nieuzasadnionym jest więc uzależnienie dokonania odbioru (rzutującego na terminowość wykonania przedmiotu umowy) od usunięcia wszystkich usterek. Wobec powyższego Wykonawca zwraca się z prośbą o przeanalizowanie wskazanych niezgodności oraz właściwą modyfikację w/w zapisów.

ODP:Zamawiający wykreślna zapis „bezusterkowy”

35. Wykonawca wnosi o dostosowanie zapisu § 10 ust. 7 w zakresie wartości faktury końcowej do regulacji art. 143a ust. 3 Ustawy. Zapis w obecnej formie jest sprzeczny z postanowieniami Ustawy.  

ODP: Zamawiający zmienia zapis umowy w § 10 ust. 7 który otrzymuje brzmienie: „Łączna wartość brutto faktury końcowej nie może być większa niż 10 % kwoty wynagrodzenia określonego w § 10 ust.2 niniejszej umowy.”

 

36. W związku z treścią art. 144 ust.1 Ustawy Wykonawca wnosi o uzupełnienie istotnych postanowień umowy W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego i niewydłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca nie będzie miał możliwości przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczeń co będzie stanowiło naruszenie art. 148 ust. 1 Ustawy który przewiduje możliwość wyboru rodzaju zabezpieczenia.

 

ODP:Zamawiający dodaje zapisy w umowie §13 pkt. 4 i 5

 

4 . W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

 

5. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

 

37. Wykonawca wnosi o zmianę treści załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie „pracownicy fizyczni” poprzez wykreślenie tej części załącznika. Odnośnie części załącznika dotyczącej kadry kierowniczej („kierownicy robót”) nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ kwestie tą regulują odrębne przepisy związane z realizacją robót budowlanych i Wykonawca musi zapewnić obsadę stanowisk stosownie do rodzaju wykonywanych prac. Natomiast w przypadku „pracowników fizycznych” nie ma takich regulacji, a Zamawiający nie przewidział w SIWZ wymagań czy też kryteriów oceny wskazanych pracowników fizycznych (chociażby ilość pracowników i stopnia wymaganych kwalifikacji), a zatem ocena spełniania wymagań w tym zakresie będzie zależała od dowolnego uznania Zamawiającego i nie będzie poparta żadnymi obiektywnymi przesłankami. Wykonawca na etapie składania ofert nie ma możliwości zweryfikowania czy spełnia dane wymagania. W ocenie Wykonawcy przedmiotowy zapis stanowi naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013.907) dalej również „Ustawa” poprzez umożliwienie odrzucenia ofert poszczególnych wykonawców w oparciu o niejednoznaczne kryteria. Ponadto załącznik ten nie uwzględnia okoliczności powoływania się przez Wykonawcę na potencjał osobowy innych podmiotów. W części „pracownicy fizyczni” w przypadku korzystania z  osób zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Zamawiający może żądać wskazania nazw (firm) podwykonawców na których zasoby powołuje się Wykonawca.

ODP:Zamawiający nie dokonuje oceny wskazanych pracowników fizycznych. Dane podane w załączniku nr 5 do SIWZ odnośnie zatrudnienia osób fizycznych stanowią jedynie charakter poglądowy i Zamawiający prosi o wskazanie pracowników fizycznych natomiast nie kieruje się żadnymi kryteriami oceny i kwalifikacji wskazanych pracowników fizycznych.

 

 

38. Z uwagi na treść odpowiedzi na pytanie nr 23 z dnia 08.05.2014 r. dotyczące wykreślenia § 3 ust. 1 istotnych postanowień umowy Wykonawca wnosi o zorganizowanie wizji lokalnej na przyszłym terenie budowy. Jeżeli Zamawiający nie zorganizuje wizji lokalnej dla Wykonawców, a zapis umowny pozostanie niezmieniony to doprowadzi to do sytuacji w której wybrany Wykonawca nie będzie mógł podpisać umowy z uwagi na nieprawdziwe oświadczenie w przedmiotowym ustępie.

ODP: Zamawiajacy nie planuje zorganizowania wizji lokalnej Wyknawcy powinni zaznajomić ise terenem budowy we własnym zakresie.

 

 

39. W zamieszczonym na stronie przetargu pliku „Projekt – projekt zagosp. działki” jest tylko jeden arkusz przedstawiający samą legendę do rysunku. Prosimy o informację, czy zakres przetargu obejmuje wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (drogi, chodniki, zieleń), jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ten zakres robót oraz uzupełnienie przedmiarów urzędowych o analogiczny zakres robót.

ODP: Zamieszczono na stronie przetargu.

40. Zgodnie z Opisem do projektu pkt 4 Opis stanu istniejącego „Na terenie projektowanej rozbudowy występują drzewa do wycinki”. Prosimy o informację, czy zgodnie z Pkt 5 Opisu Projektu zagospodarowania „ są 2 drzewa do wycięcia”. Prosimy również o: a) uzupełnienie przedmiarów urzędowych o pozycję – wycinka drzew, b) informację, czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wykonanie wycinki, c) informację, czy decyzja zezwalająca na wycinkę nakłada obowiązek uiszczenia kosztów administracyjnych i kto je ponosi – Zamawiający czy Wykonawca, d) w przypadku posiadania takiej decyzji zamieszczenie jej na stronie przetargu, e) podanie informacji o gatunku i średnicy drzew do wycięcia.

ODP: Drzewa zostały wycięte.

 

 

INFORMACJA  – PILNE

W pytaniu 22 została udzielona błedna odpowiedź.

Odpowiedź powinna brzmieć : „Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

 

 

 

 

 Ponadto zmienia się następujące poz. przedmiaru:

Poz. 392- ilość 0

Poz. 393 – ilość 0

Poz. 394 – ilość 0

Poz. 399 – ilość 0

Poz. 401 – ilość 0

     Poz. 404 – zmienia się na szt 2

     Poz. 409 – ilość 0

 

Zostaw komentarz