OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 23.05.2014r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 23.05.2014r.

TIP.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 23.05.2014r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zabudowie odcinka istniejącego rowu melioracyjnego rurociągiem krytym – kanałem betonowym DN 800 i DN 100 ze studniami betonowymi Ø 1600 mm na działce nr ewid. 862/2 we wsi Miętne, gm. Garwolin.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 23 maja 2014 r. została wydana na wniosek LECHPOL – Zbigniew Leszek decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zabudowie odcinka istniejącego rowu melioracyjnego rurociągiem krytym – kanałem betonowym DN 800 i DN 100 ze studniami betonowymi Ø 1600 mm na działce nr ewid. 862/2 we wsi Miętne, gm. Garwolin.

 

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin        ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Lucin gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

Zostaw komentarz