OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stary Puznów, gmina Garwolin dla określonego terenu.

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 11 czerwca 2014r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu geodezyjnego Stary Puznów, gmina Garwolin dla określonego terenu.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Garwolin Uchwały Nr XXI/214/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stary Puznów, gmina Garwolin dla określonego terenu.

Granice obszaru objętego planem, zostały przedstawione na załączniku graficznym nr 1 do Uchwały i obejmują nieruchomości położone w miejscowości Stary Puznów gmina Garwolin, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 308, 309 i 310.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, w terminie do dnia 4 lipca 2014 r.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stary Puznów, gmina Garwolin dla określonego terenu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4 lipca 2014 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@garwolin-gmina.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Garwolin.

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz