OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Garwolin z dnia 02.07.2014r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

 w Obwieszczenia

Garwolin, dnia 02.07.2014r.

TIP.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 02.07.2014r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu jako elementu sieci gazowej średniego ciśnienia, planowanego na częściach działek położonych w gm. Garwolin na terenie miejscowości Ruda Talubska: nr ewid. 232/17, 750-droga (z wyłączeniem odcinka znajdującego się w obrębie obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy), 641-droga, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 200/1, 200/2, 659-rów, 639-droga, 201, 202, 206, 662-rów, 208/2, 208/1, 210, 211, 212/2, 753-droga, 42/1-droga oraz położonych na terenie miejscowości Sulbiny: nr ewid. 973/1-droga, 1485-droga, 973/2, 975/2, 1092/2-droga, 971/7, 970/1 i 969/4.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 02.07.2014r. została wydana na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, Zakład w Mińsku Mazowieckim, ul. Szczecińska 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w imieniu której jako pełnomocnik występuje Pani Urszula Chruslińska, Zakład Usług Technicznych „ALTER” Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 45B, 08-110 Siedlce decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu jako elementu sieci gazowej średniego ciśnienia, planowanego na częściach działek położonych w gm. Garwolin na terenie miejscowości Ruda Talubska: nr ewid. 232/17, 750-droga (z wyłączeniem odcinka znajdującego się w obrębie obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy), 641-droga, 757/1, 757/2, 757/3, 757/4, 200/1, 200/2, 659-rów, 639-droga, 201, 202, 206, 662-rów, 208/2, 208/1, 210, 211, 212/2, 753-droga, 42/1-droga oraz położonych na terenie miejscowości Sulbiny: nr ewid. 973/1-droga, 1485-droga, 973/2, 975/2, 1092/2-droga, 971/7, 970/1 i 969/4.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin       ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowościach: Sulbiny i Ruda Talubska gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.w-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

Zostaw komentarz