Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Dostawę i montaż pierwszego wyposażenia do pomieszczeń przedszkola i żłobka w miejscowości Sulbiny ul. Lubelska 52”

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia do pomieszczeń przedszkola i żłobka w miejscowości Sulbiny ul. Lubelska 52.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 196754 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia do pomieszczeń przedszkola i żłobka w miejscowości Sulbiny ul. Lubelska 52..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż pierwszego wyposażenia do pomieszczeń przedszkola i żłobka w miejscowości Sulbiny ul. Lubelska 52. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział IV SIWZ. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup, dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z Rozdziałem nr IV do SIWZ. 1) Zamawiający wymaga przedstawienia w formie graficznej (projekt 3D) aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem wykazu wyposażenia do poszczególnych pomieszczeń budynku przedszkola – ujętych w rozdziale IV do SIWZ. Zamawiający wymaga dokonania przez Oferentów we własnym zakresie i na własny koszt właściwych pomiarów na miejscu. 2) Przyjęto konkretny rodzaj asortymentu z katalogu firmy Mojebambino, na które Wykonawca może zastosować elementy zamienne inne niż opisywane w załącznikach pod warunkiem, że są równoważne , spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone wymiary, przeznaczenie i funkcje. Zgodnie z zapisami art. 30 ust 5 ustawy Pzp, Wykonawca który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymogi określone przez zamawiającego. W związku z powyższym w celu wykazania równoważności należy załączyć do oferty karty katalogowe z opisem, wymiarami i zdjęciem lub inne dokumenty ( w kolorze), które w sposób jednoznaczny stwierdzą równoważność proponowanej zmiany w stosunku do przyjętej. 3) Zamawiający wymaga uwzględnienia w wykazie oferowanego asortymentu kodów producenta, nazw producenta, opisów producenta i zdjęć poszczególnych towarów bądź zamiennie kart katalogowych producenta. 4) W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o parametrach równoważnych jakościowo. Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcji, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. 5) Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien posiadać wymagane opinie oraz posiadać certyfikaty jakości ważne przez cały okres gwarancji. 6) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad i nie może być obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny, gotowy do użytkowania, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 7) Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony, zamontowany/uruchomiony przedmiot zamówienia zgodnie z gwarancją określoną w szczegółowym opisie Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.16.21.00-6, 39.16.21.00-6, 39.51.00.00-0, 39.15.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 275291,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 183859,38
  • Oferta z najniższą ceną: 183859,38 / Oferta z najwyższą ceną: 183859,38
  • Waluta: PLN .
Zostaw komentarz