Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.6.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 28 lipca 2014 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska – Miętne – Stary Puznów w km 4+093 ÷9+800 w obrębie działek nr 613, 566 położonych w miejscowości Jagodne, w obrębie działki nr 219 położonej w miejscowości Nowy Puznów oraz w obrębie działki nr 329 położonej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin. Inwestorem będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie z/s Wola Rębkowska ul. Przemysłowa 45, 08-410 Garwolin”.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 24 lipca 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „przebudowa drogi powiatowej Nr 1319W Wola Rębkowska – Miętne – Stary Puznów w km 4+093 ÷9+800 w obrębie działek nr 613, 566 położonych w miejscowości Jagodne, w obrębie działki nr 219 położonej w miejscowości Nowy Puznów oraz w obrębie działki nr 329 położonej w miejscowości Stary Puznów, gm. Garwolin”.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.           

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowościach Jagodne, Nowy Puznów, Stary Puznów, Miętne gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Garwolin

(–)

Tomasz Łysiak

Zostaw komentarz