OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi -Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin

 w Archiwum przetargów

Garwolin: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin
Numer ogłoszenia: 342926 – 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin , ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6820560 w. 57, faks 025 6820567.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.garwolin-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin. 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Garwolin, oraz udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane, oraz gniazd na odpady zbierane selektywnie. Dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników, kontenerów oraz gniazd należy do Wykonawcy. 2.Charakterystyka Gminy Garwolin: – Powierzchnia gminy wynosi 136 km2 – Liczba mieszkańców na terenie Gminy Garwolin wynosi ok. 12 941 osób (stan na 14.10.2014 r). – Obecnie na terenie gminy szacunkowo 9.500 osób wytwarza odpady. – Szacowana ilość budynków wielorodzinnych : 4 szt. – Szacowana ilość budynków jednorodzinnych: 3.585 szt. – Szacowana ilość budynków niezamieszkałych: 220 szt. – Gmina liczy 27 sołectwa: Budy Uśniackie, Czyszkówek, Ewelin, Górki, Izdebnik, Jagodne, Krystyna, Lucin, Miętne, Niecieplin, Nowy Puznów, Parcele Rębków, Rębków, Ruda Talubska, Sławiny, Stara Huta, Stary Puznów, Stoczek, Sulbiny, Taluba, Unin Kolonia, Uśniaki, Wilkowyja, Władysławów, Wola Rębkowska, Wola Władysławowska, Zakącie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 3.1. Odbiór wskazanych w opisie zamówienia rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych w Gminie Garwolin. 3.1.1. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych w Gminie Garwolin Wykonawca jest zobowiązany do odebrania i transportu niżej opisanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych na terenie Gminy Garwolin. Ilość wytworzonych na terenie Gminy Garwolin odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez producentów. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wynosi 580,00 Mg na 12 miesięcy. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia i lub odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 3.1.1.1.A Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Kody odpadów: 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne System odbioru odpadów: Zabudowa jednorodzinna: pojemnikowy. Zabudowa wielorodzinna: kontenerowo – pojemnikowy. Niezamieszkałe nieruchomości: kontenerowo – pojemnikowy. Rodzaj pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych: Zabudowa jednorodzinna: 120 l [0,12 m3]; 240 l [0,24 m3]. Zabudowa wielorodzinna: 240 l [0,24 m3]; 1100 l [1,1 m3]; KP-5 [5 m3]; KP-7 [7 m3]; KP-10 [10 m3]. Niezamieszkałe nieruchomości: 120 l [0,12 m3]; 240 l [0,24 m3]; 1100 l [1,1 m3]; KP-5 [5 m3]; KP-7 [7 m3] ]; KP-10 [10 m3]. Zebrane odpady odstawiane są do granicy działki z drogą publiczną i odbierane przez Wykonawcę zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Pojemniki, oraz kontenery na odpady zmieszane zapewnia właściciel nieruchomości. Częstotliwość odbioru odpadów: a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej – raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający, b) z nieruchomości niezamieszkałych – co 2 tygodnie, zgodnie z zamówieniem usługi przez wytwórcę odpadów. c) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wskazane placówki publiczne zlokalizowane na terenie Gminy Garwolin, w szacunkowej ilości – po 1 sztuce każdą z placówek w specjalnie oznakowane pojemniki przeznaczone na zbieranie zużytych baterii i akumulatorów oraz po 1 sztuce na każdą z placówek na zbieranie zużytych żarówek, innych niż przemysłowe i samochodowe oraz opróżniać je po zgłoszeniu o ich wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości. d)Załącznik nr 2 wykaz placówek publicznych. e)Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów z terenu Gminnych Placów Zabaw w miejscowościach: Sulbiny, Jagodne, Stara Huta, Górki. f) wykonawca zobowiązany jest do opróżniania koszy zlokalizowanych na przystankach PKS z terenu Gminy Garwolin. g)Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów po imprezach okolicznościowych organizowanych przez samorząd gminy bądź za jego zgodą. h)Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć wskazany punkt apteczny zlokalizowany w miejscowości Ruda Talubska na terenie Gminy Garwolin, w specjalnie oznakowany pojemnik przeznaczony na zbieranie przeterminowanych leków, oraz opróżniać je po zgłoszeniu o ich wypełnieniu w najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości. i)Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami graniczącymi z droga publiczną w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą – 2 razy w roku. Zamawiający dopuszcza podanie wykonawcy konkretnych punktów adresowych, po uprzednim zgłoszeniu przez mieszkańców takiej potrzeby w Urzędzie Gminy. j)O terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty. Na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i problematycznych z terenu całej gminy Zamawiający zakłada 1 do 2 dni roboczych. 3.1.1.1.B Odpady selektywne zbierane u źródła Kody odpadów: 15 01 01 – opakowania z tektury i papieru, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 – opakowania z metali, 15 01 07 – opakowania ze szkła, 20 01 01 – papier i tektura, 20 01 02 – szkło, 20 01 39 – tworzywa sztuczne, 20 01 40 – metale. System odbioru odpadów: Zabudowa jednorodzinna: workowy. Wprowadza się 4 rodzaje worków: -żółty do gromadzenia odpadów z tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych i metale, – niebieski na odpady z papieru, – zielony na odpady ze szkła kolorowego, – biały na odpady ze szkła białego. Zabudowa wielorodzinna: gniazda. Na terenie zabudowy wielorodzinnej Wykonawca ustawi specjalne gniazda do zbiórki 4 frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal). Kolory i oznaczenia pojemników muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1858). Worki na odpady selektywne oraz gniazda na odpady selektywnie zbierane zapewnia Wykonawca. 3.1.1.1.C Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Odpady te przyjmowane będą w Punkcie Zbiórki wskazanym przez Zamawiającego, a transport zapewniają mieszkańcy we własnym zakresie. Kody odpadów: 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe 20 01 23 – urządzenia zawierające freony, 20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 – zawierające niebezpieczne składniki, 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35. Sposób zbierania odpadów: Meble, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów oraz inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone i oddane w miejscu i czasie wskazanym przez Wykonawcę odbierającego odpady komunalne. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek w ramach niniejszego zamówienia odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, którą poniesie zainteresowana osoba. Odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny oraz elektroniczny można bezpłatnie przekazać do Punktu Zbiórki wskazanego przez Zamawiającego. Transport odpadów do Punktu mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu gmina podaje poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Garwolinie oraz w biuletynie Nasza Gmina. 3.1.2. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia i wymagania stawiane Wykonawcy: 3.1.2.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w oparciu o aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi standardami oraz etyką zawodową. 3.1.2.2. Wykonawca będzie wykonywał usługę stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu, w szczególności: sprzęt użyty przy realizacji przedmiotowej usługi winien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących polskich norm przenoszących normy europejskie i aprobat technicznych polskich bądź europejskich, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych, spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych; zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonania przedmiotu zamówienia. 3.1.2.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas oraz w związku z realizacją przedmiotu umowy. 3.1.2.4. Wykonawca jest zobowiązany do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 3.1.2.5. Wykonawca jest zobowiązany do zbierania odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników, kontenerów oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń do gromadzenia odpadów, obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników, kontenerów. 3.1.2.6. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Garwolin. 3.1.2.7 Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Garwolin. 3.1.2.8 Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niepozostawienie worków na odpady segregowane itp) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić e-mailem do Zamawiającego. 3.1.2.9. Wykonawca jest obowiązany naprawiać lub ponosić koszty napraw (wg wyboru Zamawiającego) szkód wyrządzonych w majątku Gminy i osób trzecich podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów itp.). 3.1.2.10. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni. Do zawiadomienia Wykonawca może załączyć protokół ze zdarzenia i dokumentację fotograficzną. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 3.1.2.11. System odbierania odpadów komunalnych obejmuje odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 3.1.2.12. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i udostępnienia Zamawiającemu możliwości wglądu do ww. dokumentacji. 3.1.2.13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem tj. sporządzanie oraz przekazanie Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań w terminie do końca miesiąca następnego po kwartale, którego dotyczy, przygotowanych na wzorach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. 2012 poz. 630). 3.1.2.14. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest dążyć do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 645). 3.1.2.15. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany dążyć do ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. Poz. 676). 3.1.2.16. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady. 3.1.2.17. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych do instalacji przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem 2018-2023. 3.1.2.18. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach obowiązujący w roku 2015 oraz wykaz liczby nieruchomości objętych zbiórką w poszczególnych miejscowościach. 3.1.2.19. Wykonawca jest zobowiązany skonsultować harmonogram odbioru odpadów z Zamawiającym. 3.1.2.20. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o harmonogramie odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na stronie internetowej www.garwolin-gmina.pl, a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów. 3.1.2.21. Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00 oraz w razie potrzeby w soboty od 7:00 do 13:00. 3.2. Udostępnienie pojemników i kontenerów na odpady zmieszane oraz gniazd na odpady zbierane selektywnie. Dbałość o należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników, kontenerów oraz gniazd należy do Wykonawcy. 3.2.1. Zestawy pojemników (gniazda) na odpady segregowane. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na czas zamówienia pojemniki na 4 frakcje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (tworzywa sztuczne, papier, szkło, metal) zwane gniazdami. Gniazda zostaną usytuowane na terenie placówek oświatowych (szkoły i przedszkola w Gminie Garwolin), oraz zapewnić kontener KP 7 – 1 szt. i gniazda w miejscowości Wilkowyja (opróżnianie kontenera co 2 tygodnie oraz dodatkowo po uzgodnieniu telefonicznym z zamawiającym), kontener KP 7 – 1 szt. i gniazda w miejscowości Stoczek, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przedstawi wykaz ilości ww. gniazd wraz z ich lokalizacją. Wygląd, wykonanie i oznaczenia pojemników muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1858). 3.2.2. Worki na odpady zbierane selektywnie Worki na selektywnie zbierane odpady zapewnia Wykonawca. Wykonawca raz w miesiącu dostarczał będzie mieszkańcom zestaw 4 szt. worków. Dotyczy tylko osób, które zdeklarowały iż będą segregować odpady komunalne. Dodatkowo Wykonawca dostarczy po 100 szt. z każdego rodzaju worków do siedziby Urzędu Gminy w Garwolin. Wykonawca jest zobowiązany magazynować zakupione przez Zamawiającego worki na swojej bazie magazynowo – transportowej. Worki muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić oraz informacją o rodzaju odpadów, jakich w nich gromadzić nie wolno. Worki do selektywnej zbiórki muszą też być oznaczone nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. Czytelna informacja umieszczona na workach ma ułatwić właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Worki muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 1 stycznia 2015 r. pod każdy wskazany punkt adresowy przekazany wykonawcy, a następnie przy każdym odbiorze odpadów w systemie: za każdy odebrany napełniony worek danej frakcji odpadów wykonawca na posesji pozostawia worek pusty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.51.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 15.000,00 (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) w terminie określonym w punkcie 8 (termin składania ofert) do godziny 1030 na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010. b) Wadium może być wnoszone w: – pieniądzu, (w formie przelewu), – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późn. zm.). c) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, za wyjątkiem pkt f d) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. e) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty. f) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt c, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. g) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. h) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. i) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. j)Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca posiada: – aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Garwolin w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz.391, z 2013 poz.21 i 228). – aktualne zezwolenie Starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21); Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -Wykonawca musi wykazać, że w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje usługi o wielkości i przedmiocie porównywalnym z usługami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania, warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługę odbioru odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 400 Mg. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował bazą magazynowo – transportową, której wyposażenie oraz sposób funkcjonowania będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122). Baza musi być usytuowana na terenie Gminy Garwolin lub w odległości nie większej niż 60 km od granic tej Gminy. Baza powinna być usytuowana na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny. Teren bazy musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Miejsce do parkowania pojazdów na bazie powinno być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu. Miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych zlokalizowane na terenie bazy, muszą być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy Prawo wodne. Baza magazynowo – transportowa musi być wyposażona w: miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy powinny znajdować się także: punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy). Na terenie bazy muszą znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. UWAGA – ważne dla wykonawców: – podmioty, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122) uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 Garwolina 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), lub gminne jednostki organizacyjne, które przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia prowadziły swoją działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinny dostosować się do wymagań wynikających z rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. – Po upływie terminu 3 miesięcy, o którym mowa w pkt. c, Zamawiający przeprowadzi kontrolę, w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany posiadać dokumentację techniczną i/lub fotograficzną potwierdzającą spełnienie wymagań w zakresie wyposażenia i funkcjonowania bazy magazynowo – transportowej. – Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników. Dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony po przez posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.garwolin-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 209.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2014 godzina 11:15, miejsce: Urząd Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pokój 100 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Informuję, że tryb udzielenia zamówienia w postępowaniu na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne z terenu Gminy Garwolin” jest niezgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zgodnie z ogłoszeniem oraz zapisami S1WZ Zamawiający zamierza udzielić zamówienie o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj. nie przekraczającej kwoty 207.000,- euro, co stanowi równowartość 874.554,30 netto.

 

Skoro Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę poniżej 874 554,30 zł netto, to analogicznie na miesiąc realizacji Zamówienia przeznaczył kwotę 24 293,17 zł netto, co daje 1,88 zł na osobę (874 554,29 zł: 36 m-cy = 24 293,18 : 12941 osób = 1,88 na osobę). Należy zwrócić uwagę iż postępowanie obejmuje również ok. 220 nieruchomości niezamieszkałych, odbiór , odpadów z koszy zlokalizowanych na przystankach PKS z terenu Gminy Garwolin, z Placów Zabaw, odbiór odpadów po imprezach okolicznościowych organizowanych przez samorząd, Przeznaczona kwota w żaden sposób nic gwarantuje należytego wykonania usługi.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej: pzp) podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite, szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 pkt 2) nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jeżeli nic doszło do udzielenia zamówienia publicznego.

 

ODP: Zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w Ogłoszeniu i specyfikacji.

2. Zamawiający w pkt. 3.1.1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia podaje szacunkową ilość odpadów 580,00 Mg/l 2 miesięcy przewidzianą do zbiórki i transportu. Prosimy o podanie szczegółowego wykazu odebranych odpadów w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014 tj. podanie rodzaju odpadu, rodzaju zabudowy (zamieszkałe, niezamieszkałe) z jakiej został odebrany odpad z poszczególnych grup oraz ilości. Wykazana w SIWZ szacunkowa ilość odpadów 580,00 Mg/rok jest mocno zaniżona, na 1 mieszkańca Gminy przypada 3,70 kg/in-c. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż Wykonawca zgodnie z SIWZ zobowiązany jest do odbioru Odpadów zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych.

 

ODP:

 

Podana szacunkowa ilość odpadów do odbioru ok . 580 Mg została wyliczona i podana w oparciu o dane statystyczne wynikające ze sprawozdań składanych przez firmy odbierające odpady z terenu Gminy Garwolin. Dotyczy ona zarówno nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych . Nieruchomości niezamieszkałe zostały objęte systemem pojemnikowym . Takich nieruchomości niezamieszkałych od których co miesiąc odbierane są odpady komunalne jest ok. 35.

 

WYKAZ ODEBRANYCH ODPADÓW W OKRESIE OD 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

 

KOD ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

MASA ODEBRANYCH ODPADÓW

(Mg)

II i III kw. 2013 r.

I i II kw. 2014 r.

20 03 01

60,6

72,3

15 01 01

46,6

15 01 02

30,4

32,7

15 01 04

0,9

1

15 01 05

17,8

15 01 06

5,8

15 01 07

63,2

63,1

16 01 03

0,2

0,2

16 01 06

4,2

17 01 01

0,90

6,3

17 04 05

1

19 12 01

0,5

19 12 02

0,2

20 01 01

4,5

7,3

20 01 10

1,6

20 01 35

1,31

20 01 36

0,5

ex 20 01 36

0,5

ex 20 01 99

2,2

4,6

ex 20 03 99

1,2

20 03 99

0,5

3. Zamawiający w pkt. 3.1.1. C Szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia wskazuje do odbioru

 

„Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić laki pojemnik u Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek w ramach niniejszego zamówienia odebrać wyłącznie te odpady budowlano- remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, którą poniesie zainteresowana osoba.”

 

Prosimy o sprecyzowanie zapisu poprzez podanie ilości możliwych zamówień kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe na odpady które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

 

Brak powyższych informacji uniemożliwia właściwe obliczenie ceny.

 

ODP: W okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r., odpadów o kodzie 17 01 01 tzn. „Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów” zostało zebranych na łączną masę 6,3 Mg.

 

 

Zostaw komentarz