Obwieszczenie

 w Obwieszczenia

KS.6220.1.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 3 marca 2015 roku

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267) w powiązaniu z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 03.03.2015 r., zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na utworzeniu punktu skupu złomu żelaza i metali kolorowych na działce nr 1247/1 położonej w miejscowości Rębków, gm. Garwolin. Inwestorem będzie Pan Norbert Głaszczka zam. Rębków ul. Borki 55, 08-400 Garwolin.

Z treścią ww. postanowienia oraz z zebraną dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 K.P.A. mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz