Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.16.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 25 marca 2015 roku

         Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów prowadzonej przez firmę Ekolider Jarosław Wyglądała na działkach nr 166/1 i 166/2 położonych w miejscowości Lucin, gm. Garwolin.

W związku z powyższym informuje, że strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania z dnia 16 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garwolin oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Mazowieckiej 16 oraz przekazanie Sołtysowi Sołectwa Lucin-Natalia z prośbą o rozpowszechnienie ww. obwieszczenia wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Garwolin

              (-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz