Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej – po ewaluacji całościowej

 w Wydarzenia z życia szkół

Obecny model nadzoru opiera się na założeniu, że szkoła może zmieniać społeczeństwo, a odpowiednie działania państwa mogą motywować szkoły do podejmowania wartościowych inicjatyw edukacyjnych. Zadecydowano więc, że państwo sformułuje wymagania wobec szkół i placówek. Wymagania te wyznaczają pożądany stan w systemie oświaty pokazując jego, uznane za kluczowe, cele i zadania. Wskazują strategiczne i priorytetowe kierunki działań, które wiążą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami.

Badanie w naszym gimnazjum zostało zrealizowane w dniach 15-12-2014 – 02-02-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Badaniem objęto 86 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 58 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 16 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy).Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Uczniowie są aktywni.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość edukacji.
9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

W ocenie prowadzących ewaluację wysoki i bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę uzyskaliśmy m.in. dzięki:
• dobrej praktyce szkoły organizowania dla rodziców i uczniów warsztatów, mających na celu dokonywanie zmian w koncepcji pracy szkoły, a przy tym stwarzanie tym grupom możliwości realnego wpływania na to, co w szkole będzie się działo. Wynikiem tychże prac było stworzenie i realizacja własnego programu profilaktycznego „Skrzynia skarbów”.
• aktywności uczniów, którzy są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole i chętnie w nich uczestniczą. Inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły, a także na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz skutecznie angażują w nie inne osoby. Szczególnie podkreślone zostały wszystkie działania uczniów w ramach wolontariatu, jako odpowiedź na potrzebę bezinteresownej pomocy, która tkwi w młodzieży i jest przejawem wychowania ku wartościom, jakie promuje się w szkole.

• prowadzeniu działań kształtujących pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się oraz postawę uczenia się przez całe życie. Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji oraz podnoszenia jakości pracy szkoły. Działania podejmowane przez szkołę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej. Szkoła upowszechnia informacje o osiągnięciach uczniów w Biuletynie Gminy, w szkolnej gazetce „Fenomenik”, na stronie internetowej szkoły i gminy, to także współpraca z absolwentami, wskazywanie ich osiągnięć.

• wykorzystywaniu opinii rodziców przy rozwiązywaniu konfliktów, organizacji zajęć dodatkowych, wycieczek, uroczystości szkolnych, przy opracowaniu koncepcji pracy szkoły, organizacji działań w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej itp. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach. Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły, a szkoła realizuje te inicjatywy. Szkoła w odpowiedzi na inicjatywy rodziców realizuje „dobre praktyki”. Cyklicznie prowadzone są działania profilaktyczne „ŚWIADOMY RODZIC – BEZPIECZNE DZIECKO”, które w znacznym stopniu podnoszą świadomość rodziców i uczniów w zakresie różnego typu zagrożeń i skutecznie im przeciwdziałają.

• świadomej i celowej współpracy z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym i dalszym. Szkoła realizuje dobre praktyki, np. „TEATR NIEPOKÓJ – OKNO NA ŚWIAT”. Jest to projekt nauczyciela prowadzącego szkolny teatr młodzieżowy, którego celem jest tworzenie środowiska korzystnego dla wszechstronnego rozwoju uczniów, promocja zdrowego stylu życia, rozwój umiejętności psychospołecznych.

• zarządzaniu szkołą, które koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków. Sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. Zarządzanie szkołą sprzyja udziałowi nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. Zdaniem nauczycieli, partnerów i rodziców dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej potrzeb. Dyrektor zapewnia warunki do rozwoju zawodowego nauczycieli.

Szczegółowy raport z ewaluacji dostępny jest dla każdego na platformie internetowej npseo.

Na podstawie raportu opracowały
nauczycielki Publicznego Gimnazjum im. JP II w Woli Rębkowskiej

Zostaw komentarz