Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół w Michałówce

 w Wydarzenia z życia szkół

Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w Publicznym Gimnazjum i Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego, które wchodzą w skład Zespołu Szkół w Michałówce. Zrealizowano je w dniach 09-04-2015 – 18-05-2015 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji.
 

PUBLICZNE GIMNAZJUM
Badaniem objęto 61 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 41 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 12 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.
 

Obszar badania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
W szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów nie są główną przyczyną wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, nie oddają w pełni skuteczności podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Warto podkreślić znaczenie realizowanego przez pedagoga szkolnego Programu Wzmacniania Rodziny, który przyczynił się do zwiększenia umiejętności wychowawczych u rodziców, a przez to do lepszego funkcjonowania ich dzieci jako uczniów. Działania szkoły są adekwatne wobec przygotowania uczniów do kolejnych etapów kształcenia, dzięki czemu uczniowie odnoszą sukcesy po ukończeniu gimnazjum.
 

Obszar badania: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
W szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. W szkole są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą jej społeczność. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. W szkole są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole odpowiada ich potrzebom.
 

Obszar badania: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
W szkole analizuje się wyniki egzaminów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania. Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. Badania prowadzi się odpowiednio do potrzeb szkoły, osiągnięć uczniów i losów absolwentów.
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO
Badaniem objęto 69 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 66 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 28 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, a także obserwacje lekcji i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki.
 

Obszar badania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
W szkole realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów w sposób mają wpływ na wzrost efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają niewystarczającą skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia.

 

Obszar badania: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
W szkole stosuje się różne formy i metody rozpoznawania możliwości psychofizycznych, potrzeb rozwojowych, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne, organizowane dla uczniów wymagających wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są adekwatne do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. W szkole sporadycznie występują przejawy dyskryminacji wśród uczniów ze względu na status materialny lub stan zdrowia, ale placówka prowadzi działania profilaktyczne w tym zakresie obejmujące całą społeczność szkolną (pogadanki z wychowawcami, pedagogiem, spotkania z policjantem, psychologiem, realizacja programów). Szkoła systematycznie współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi uczniom pomoc i poradnictwo zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. Szkoła prowadzi indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do wszystkich uczniów. Zdaniem rodziców i uczniów szkoła zapewnia im wsparcie zgodnie z ich potrzebami.
 

Obszar badania: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych
W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania. Działania prowadzone przez szkołę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. W szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych oraz prowadzi się badania wewnętrzne odpowiednio do jej potrzeb oraz adekwatnie do osiągnięć uczniów i losów absolwentów.

Szczegółowy raport z ewaluacji dostępny jest dla każdego na platformie internetowej npseo.

Na podstawie raportu opracowały nauczycielki Zespołu Szkół w Michałówce

Zostaw komentarz