Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.16.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 17 czerwca 2015 roku

o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamiam wszystkie strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „rozbudowa instalacji do zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów prowadzonej przez firmę Ekolider Jarosław Wyglądała na działkach nr 166/1 i 166/2 położonych w miejscowości Lucin”, że zostało wniesione odwołanie w dniu 11 czerwca 2015 r. od decyzji Wójta Gminy Garwolin z dnia 27 maja 2015 roku.

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, celem przeprowadzenia postępowania odwoławczego.

Wójt Gminy Garwolin

(–)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz