POZIOMY ODZYSKÓW w 2014 r.

 w Gospodarka odpadami - informacje

1. POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

 

OUB1995 = 0,047 * Lw

OUB1995 = 0,047 * 11,781 = 553,70 Mg ~ 554Mg

gdzie:

OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg];

Lw – liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego; (stan na dzień 31.12.1995r. – 11,781 M)

OUBR = OUB1995 X PR / 100[Mg]

OUBR = 554 Mg * 50 / 100 = 277 Mg

PR     poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych na rok 2014 = 50%

20 03 01 – 177,7 Mg

19 12 12 – 63,82%

177,7 x 63,82 / 100 = 113,4

MOUBR = (MMR * UM) + (MWR * UW) + (MSR * US) + (MBR * 0,52) [Mg]

MOUBR = (0 Mg * 0,48) + ( 0 * 0) + (113,4 * 0,52) = 58,97 Mg

TR = 58,96 Mg * 100 / 554 Mg = 10,64% ~ 11 %

11 % < 50%

Gmina Garwolin w 2014 roku osiągnęła wymagany

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych

 

 

 

2. OSIĄGNIĘTY POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH : PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

Mwpmts = Lm x MwGUS x Umpmts

gdzie:

Lm – liczba mieszkańców gminy (stan na dzień 31.12.2014 r.) = 12 958 m

MwGUS masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie Województwa dla 2014 r. = 0,309 Mg

Umpmts – udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych. Zgodnie z KPGO 2014, wynosi dla gminy wiejskiej : 27,7% (0,277).

Mrpmts – łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych : 279,5 Mg

Mwpmts = 12.958 * 0,309 Mg/M * 0.277 = 1.109,11 Mg

Ppmts = Mrpmts/ Mwpmts  * 100% 

Mrpmts – 297 Mg

Mwpmts – 1.109,11 Mg

Ppmts = 297 Mg / 1.109,11 Mg * 100 % = 26,7% ~ 27%

Wymagany poziom frakcji materiałowej w 2014 roku wynosi 14 %.

Gmina Garwolin w 2014 roku osiągnęła wymagany poziom recyklingu.

         3. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMIINNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

  1. Pbr x 100%

Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, [%];

Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych recyklingowi, przy­gotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, [Mg];

Mwbr – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunal­nych, [Mg].

Pbr  x 100 = 100%

         Gmina Garwolin w 2014 roku osiągnęła wymagany poziom

Zostaw komentarz