Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Garwolin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) w związku z Uchwałą VIII/68/2015 Rady Gminy Garwolin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 2

Tekst ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań wymienionych w § 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego ogłoszenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garwolin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz