Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017

 w Wydarzenia z życia szkół

Na podstawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów  uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U z 2015 r., poz. 1942) Wójt Gminy Garwolin podaje do wiadomości harmonogram i kryteria rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów:

– harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

07.03.2016 r.–

24.03.2016 r.

25.04.2016 r. –

10.05.2016 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających   spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty

29.03.2016 r. –

07.04.2016 r.

09.05.2016 r. –

12.05.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję   listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.04.2016 r.

19.05.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13.04.2016 r. –

20.04.2016 r.

20.04.2016 r. –

24.05.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2016 r.

25.05.2016

 

– kryteria naboru obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin, wartość tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1

Oboje rodzice kandydata pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej

2

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej, zespołu szkół w którym znajduje się oddział przedszkolny

7

3

Kandydat potrzebuje wydłużonej opieki (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców

4

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu

Zgodnie z art. 20w ustawy z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie od 15.02.2016 r. do 26.02.2016r. Niezłożenie deklaracji będzie jednoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z wychowania przedszkolnego.

– harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.05.2016 r.–

20.05.2016 r.

20.06.2016 r. –

24.06.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty

23.05.2016 r. –

25.05.2016 r.

27.06.2016 r. –

29.06.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję   listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.06.2016 r.

12.07.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

07.06.2016 r. –

10.06.2016 r.

13.07.2016 r. –

15.07.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.06.2016 r.

18.07.2016 r.

 

– kryteria naboru, ich wartość oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garwolin:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium

1

Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły na terenie gm. Garwolin

10

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

2

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

3

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

4

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowywany przez jednego rodzica

3

Pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

5

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

– kryteria naboru, ich wartość oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Garwolin:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1

Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły na terenie gm. Garwolin

10

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

2

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

3

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

4

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowywany przez jednego rodzica

3

Pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

5

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

6

Wynik sprawdzianu zewnętrznego szóstoklasisty

1 pkt ze sprawdzianu = 1 pkt

Wynik sprawdzianu

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów ustala Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej lub gimnazjum przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę w/w kryteria określone przez organ prowadzący.

Zostaw komentarz