Aneks nr 2 do SIWZ na: „Przebudowa drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne – etap I

 w Archiwum przetargów

TIP 271.21.2016

                                                                                                                   Garwolin 2016-07-19

Aneks nr 2

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Przebudowa drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne – etap I

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2164) modyfikuje SIWZ na.: Przebudowę drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne – etap Iw następujący sposób:

  1. Rozdział II punkt 7 lit..l2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący opakowania oferty, otrzymuje brzmienie:

Na opakowaniu (opakowaniach) należy umieścić napis:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na „Przebudowa drogi gminnej – ulica Kwiatowa w miejscowości Miętne – etap I”

Nie otwierać do dnia 25.07.2016 r. do godz. 11.00”

oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy (aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia wpływu po terminie).

  1. Rozdział II Punkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący miejsca i terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Garwolinie
    ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin, pokój nr
    100 tj. sekretariat w terminie do dnia 25.07.2016 roku do godziny 1030.
  2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. „1)” zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
  1. Rozdział II Punkt 9 ust 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący otwarcia i badania ofert otrzymuje brzmienie:

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 25.07.2016 r. o godz. 1100 do siedziby Zamawiającego (Urząd Gminy w Garwolinie, ul. Mazowiecka 16) do pok. nr 209 oraz tuż przed otwarciem poinformuje Wykonawców o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Rozdział III (istotne postanowienia umowy) § 8 ust. 11 pkt. b– b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, protokół uzbrojenia podziemnego.

5. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

                                                                         Z poważaniem

                                                                                      Wójt gminy Garwolin

Marcin Kołodziejczyk

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Zostaw komentarz