Komunikat w sprawie nielegalnej eksloatacji kopalin (piasków i żwirów)

 w Aktualności dot. rolnictwa i ochrony środowiska

Komunikat w sprawie nielegalnej eksploatacji kopalin

   W związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin informujemy, że działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa (dla zakładów o powierzchni powyżej 2 ha) lub ministra właściwego do spraw środowiska – w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.

   Wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych, z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej praw własności (użytkowania wieczystego) możliwe jest, jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonane bez użycia środków strzałowych; nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym; nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

   Ponadto osoba, która zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest obowiązana z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

   Z informacji uzyskanych z Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie (organ nadzoru górniczego) wynika, że jednostka ta w najbliższym czasie przystąpi do kontroli działalności wydobywania kopalin ze złóż występujących na terenie powiatu garwolińskiego.

   W przypadku stwierdzenia poboru kopaliny (piasków i żwirów) bez wymaganej koncesji (nielegalnej eksploatacji), właściwy organ nadzoru górniczego wyda decyzję administracyjną z naliczeniem opłaty podwyższonej w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość wydobytej bez koncesji kopaliny.

   Wydobywanie kopaliny ze złoża bez wymaganej koncesji podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz