Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.8.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 29 sierpnia 2016 roku

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :

„budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Unin Kolonia, gm. Garwolin”.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. została wydana na wniosek Gminy Garwolin decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Unin Kolonia, gm. Garwolin”.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowościach: Unin Kolonia i Stary Puznów, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.pl i www.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        

 

Wójt Gminy Garwolin

(–)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz