Przetarg nieograniczony na „Budowę swietlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 305790 – 2016 z dnia 2016-09-07 r.
Garwolin: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo , tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (URL): https://www.garwolin-gmina.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych (Dz.U z 2016r. poz. 1020) ustaw składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Garwolin, ul.Mazowiecka 16 08-400 Garwolin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin gm. Garwolin na działce nr 149, 151. Budynek o powierzchni zabudowy 459,00 m2, parterowy z poddaszem użytkowym, dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty ogniotrwale. Roboty ogólnobudowlane obejmują następujące prace: roboty ziemne, wykopy, zasypywanie wykopów, fundamenty, roboty murowe, konstrukcja, ścianki działowe, sufity podwieszane oraz izolacja dachu, dach i wieża – konstrukcja i pokrycie, tynki i okładziny wewnętrzne, balustrady i wsporniki, stolarka i ślusarka, podłogi i posadzki, malowanie, elewacja, wentylacja. Roboty sanitarne: instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa, instalacja centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa, wentylacja mechaniczna, instalacja gazowa. Roboty elektryczne: instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V, instalacje odgromowe, rozdzielnice elektryczne obiektu, instalacje zasilania urządzeń technicznych, ochrona od porażeń. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane: fundamenty, roboty murowe, konstrukcja, ścianki działowe. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:45210000-2, 45000000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/11/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 1.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową: 1.jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowalnej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji, lub rozbudowie budynku o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00zł brutto. 2. dysponuje kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. 3. dysponuje kierownikiem robót sanitarnych (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na postawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót sanitarnych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia. 4. dysponuje kierownikiem robót elektrycznych (1 osoba) posiadającym uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót elektrycznych dla budowy będącej przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 3. Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz osób zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale II ust. 1 pkt 1) lit b), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną związane z budową, przebudową, modernizacją, remontem, adaptacją obiektu budowlanego (budynku). Każda robota budowlana o wartości min. 1.000.000,00 PLN brutto – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby usługi te były udokumentowane listami referencyjnymi, opiniami, protokołami odbioru końcowego. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 3. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 4. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w wysokości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy. 2. wypełniony kosztorys ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, stanowiący integralną część formularza oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu TIP.271.29.2016. 4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5. 2) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwaracja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT przy czym wynagrodzenie umowne brutto nie może w takiej sytuacji ulec zwiększeniu); b) konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym jak i całości zadania w związku z: – z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych, nie możliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych lub – działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub – wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – ujawnieniem w trakcie realizacji zamówienia istotnych i nieusuwalnych bez zbędnej zwłoki wad, błędów, braków projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót lub, – koniecznością usunięcia wad, błędów, braków, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub, – wystąpieniem opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń itp., przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub, – innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. c) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych niemożliwych do stwierdzenia na etapie składania ofert, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji; d) zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak: – niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, – pojawienie na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jakości robót, – pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; f) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu; 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, usług, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy. 4. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót lub robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymaga aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie odbywała się na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram – rzeczowo – finansowym i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/09/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Uwaga:

Został dodany nowy załącznik -Schody spiralne

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 1. Jak rozstrzygnąć kwestię udzielania gwarancji wymaganej przez Zamawiającego w przypadku, gdy gwarancja producenta danego urządzeń (np. kocioł, pompy, siłowniki, centrala wentylacyjna, klimatyzator itp…) obejmuje ustawowo jedynie 24 miesiące, a Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty? 

ODP: Zamawiający wymaga, aby gwarancja na zamontowane urządzenia obejmowała min. 36 miesięcy, natomiast serwisowanie urządzeń należeć będzie do Wykonawcy zgodnie z podaną gwarancją na zamontowane urządzenia (min. 36 miesięcy).

2. Czy serwisowanie zamontowanych urządzeń w w/w okresie gwarancji należy do Użytkownika czy Wykonawcy?

ODP: Serwisowanie zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji należy do Wykonawcy.

3. W związku z realizowanym przetargiem na „budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin” nr. sprawy: TIP.271.29.2016, chciałbym się dowiedzieć, czy musi być spełniony warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 1.000.000,00zł. Według wzoru umowy płatności od strony zamawiającego są wypłacane w etapach, czy posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej może być na kwotę równą co najmniej 500.000,00zł?

4. W związku z warunkami płatności zawartymi w §5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia – SIWZ Rozdział III (Istotne postanowienia umowy) wnosimy o wprowadzenie zmiany w SIWZ (Rozdział II pkt 1 ppkt b)): Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 500.000,00 PLN. Wykonawca uważa, iż w związku z w/w warunkami płatności nie ma potrzeby wykazywania, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 1.000.000,00 PLN.

ODP: Zamawiający wymaga spełnienia warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 1.000.000,00zł.

5. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunek schodów spiralnych nr KB 4.

ODP: Wycenę schodów spiralnych KB4 należy sporządzić na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów projektu budowlanego i opisu parametrów technicznych schodów spiralnych

6. Proszę o podanie koloru ślusarki aluminiowej wewnętrznej j drzwi oznaczone numerem D1, D8.

ODP: Kolor ślusarki aluminiowej drzwi D1 i D8 półtora skrzydłowych w okleinie dąb kolorystycznie dopasowanej do koloru stolarki drzwi wewnątrzlokalowych płycinowych.

7. Proszę o podanie z jakiego materiału będzie wykonana podbitka dachu (np. podsufitka, blacha)?

ODP: Podbitka dachu wykonana z impregnowanej szalówki modrzewiowej, Proszę o uzupełnienie opisu pozycji nr 135 która otrzymuje brzmienie ;

135

d.13

KNR 0-18 2614- 01

Montaż elementów wykończeniowych podbitka dachu – podbitka dachu z drewna o wilgotności max 18% , wykonana z szalówki modrzewiowej struganej gr min 19mm i szerokości min 146mm, łączonej na wpust i pióro w systemie profil SOFTLINE. Deski impregnowane dwukrotnie przed i po montażu, środkiem ochronno-dekoracyjnym np. altaxin, bolix lub podobnym, który nadaje drewnu odpowiednią barwę kolor- dąb, zachowując równocześnie jego rysunek drewna.

M2

156.00

 
       

RAZEM

156.00

8. Czy w zakres wykonania zadania wchodzi zagospodarowanie terenu (opaska wokół budynku z otoczka, kostka brukowa) – brak tych elementów w przedmiarze robót?

ODP: W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi zagospodarowanie terenu.

9. Czy w zakres wykonania zadania wchodzi taras?

ODP: W zakres wykonania zadania wchodzi taras zewnętrzny, w przedmiarze przewidziano pozycje na wykonanie tarasu, jednak nie uwzględniona została izolacja oraz posadzka pod płytki wobec tego w pozycjach przedmiaru nr 107,108,109, 113, 114, oraz 115 należy zwiększyć ilość obmiaru o 71,07m2 tj;

Poz. 107 Obmiar=139,30 m3

Poz. 108 obmiar = 55,72 m3

Poz. 109 obmiar = 684,81m2

Poz. 113 obmiar = 618,74 m2

Poz. 114 obmiar = 618,74 m2

Poz. 115 obmiar = 618,74 m2

10. W dokumentacji projektowej występują lustra fazowane o wym. (2 szt 180 x 90 cm, 3 szt 60 x90 cm) – brak tych luster w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODP: W pozycji nr 82 przedmiaru robót uwzględniono obłożenie ścian płytkami, dostawę i montaż w/w luster wraz z listwą dekoracyjną o fakturze naturalnego drewna. Wykonawcy są zobowiązani do wyceny powyższej pozycji zgodnie z opisem.

11. Zgodnie z projektem komin wentylacyjny powinien być obłożony płytą Multipor – brak tego element w przedmiarze robót. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODP: Okładziny kominów płytami multipor zostały uwzględnione w pozycjach na docieplenie budynku

12. W przedmiarze robót brak pozycji do wyceny rozdzielaczy kotłowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODP: Przedmiar robót zawiera pozycję Nr 161 w której należy dokonać wyceny rozdzielaczy kotłowych. Proszę o uzupełnienie opisów w/w pozycji która otrzymuje brzmienie;

161

d.4

KNR-W 2-15

0514-05 analogia

Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. nominalnej 50 mm – rozdzielacze

2

m

2.000

 
       

RAZEM

2.000

13. W przedmiarze robót pozycja numer 7 brak podstawy KNR. Prosimy o poprawę przedmiaru robót.

ODP: Proszę o wprowadzenie podstawy wyceny w/w pozycji – KNR 2-01 0236-01

14. Okno O9 w dokumentacji projektowej jest opisane jako okno z PCV natomiast w przedmiarze robót jako aluminiowe. Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału ma być wykonane to okno?

ODP: Okno O9 wykonać zgodnie z opisem wykazu stolarki okiennej dokumentacji projektowej tj; Okno UR z witryną narożną. Ramę okna i witryny wykonać z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości min.60 [mm].

15. Załącznik nr 6 „Potencjał kadrowy” zawiera dwa działy „Kierownicy robót” i „Pracownicy fizyczni”, tymczasem zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu zapisanymi w SIWZ w rozdz. II ust. 1 pkt 1) b) oraz rozdz. II ust. 3 pkt 3) e) wykonawca powinien dysponować tylko kierownikiem budowy, robót sanitarnych i robót elektrycznych. W związku z powyższym prosimy o zmianę załącznika nr 6 na spójny z wymogami SIWZ lub informację, że dla spełnienia wymogów udziału w postępowaniu wymagane jest (także zgodnie z uwagą pod tabelą w tym druku) wypełnienie działu „Kierownicy robót”.

ODP: Zamawiający zgodnie z zapisami zawartymi SIWZ w rozdz. II ust. 1 pkt 1) b) oraz rozdz. II ust. 3 pkt 3) e) wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikami robót w branży budowalnej, sanitarnej i elektrycznej oraz zgodnie z zapisami rozdz. II ust. 2 pkt 6 Zamawiający wymaga , aby na czas realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na umowę o pracę na pełny etat osoby wykonujące czynności polegające na:

  1. robotach ogólnobudowlanych polegających na wykonywaniu prac takich jak: prace murowe, zbrojarskie – przez min. 1 osobę
  2. robotach elektrycznych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznych – przez min. 1 osobę
  3. robotach sanitarnych polegających na wykonaniu prac hydraulicznych – przez min. 1 osobę

W/w osoby należy wykazać w wykazie pracowników- załącznik nr 6.

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 6.

16. Czy w związku z tym, że wykonawcy mogą wysłać oferty za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, czy aby uniknąć wysyłania dwóch przesyłek Zamawiający dopuszcza, aby oryginała dowodu wniesienia wadium, który ma znajdować się w oddzielnej kopercie niż oferta, był przesłany w oddzielnej kopercie, ale we wspólnej zewnętrznej kopercie wraz z ofertą, w jednej przesyłce (tzn. jedna koperta – oferta, druga koperta – wadium, obie koperty zamknięte w zewnętrznej wspólnej kopercie)?

ODP: Zamawiający wymaga, aby oba dokumenty oferta i dowód wniesienia wadium znajdowały się w jednej wspólnej zewnętrznej kopercie.

17. Czy koszty wymaganych warunkami gwarancji przeglądów gwarancyjnych i konserwacji dostarczonych i wbudowanych urządzeń Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie (np. urządzenia wentylacji i klimatyzacji)?

ODP: Zamawiający wymaga, aby gwarancja na zamontowane urządzenia była ujęta w ofercie (min. 36 miesięcy). Serwisowanie zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji należy do Wykonawcy.

18. Według przedmiaru robót branża budowlana pozycja numer 29 „ Słupy żelbetowe w ścianach murowanych „ obmiar wynosi 25,79 m3. Według dokumentacji i po przeliczeniu tego elementu konstrukcyjnego ilość wynosi – 16,31 m3. Prosimy o sprostowanie rozbieżności i korektę przedmiaru.

ODP: Należy dokonać korekty pozycji  przedmiarowej nr 29. Prawidłowy obmiar wynosi 16,31 m3

19. Według przedmiaru robót branża budowlana pozycja numer 78 „ Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej -37 mb . Według dokumentacji powinna być ilość wynosi – 47,00 mb. Prosimy o sprostowanie rozbieżności i korektę przedmiaru.

ODP: Proszę o wprowadzenie zmian do obmiaru pozycji nr 78 która otrzymuje brzmienie;

78

d.7

KNR-W 2-02

0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej – zgodnie z dokumentacją projektową

40.00

7.00

M

40.00

7.00

 
       

RAZEM

47.00

20. Prosimy o udostępnienie zestawienia opraw oświetleniowych.

ODP: Wycenę opraw oświetleniowych należy sporządzić na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów projektu budowlanego i przedmiaru robót.

21. W przedmiarze robót i zestawieniu stolarki drzwi oznaczone D 5 występują w ilości 6 szt., jednak po zliczeniu drzwi z rzutów budynku okazuje się, że powinno być ich 7 szt. Prosimy o sprostowanie rozbieżności i korektę zestawienia stolarki i przedmiaru robót.

W przedmiarze robót i zestawieniu stolarki drzwi oznaczone D 8 występują w ilości 9 szt., jednak po zliczeniu drzwi z rzutów budynku okazuje się, że powinno być ich 3 szt. Prosimy o sprostowanie rozbieżności i korektę zestawienia stolarki i przedmiaru robót.

ODP: Proszę o wprowadzenie zmian do obmiaru w pozycjach nr 90 i 91 które otrzymują brzmienie;

90

d.10

KNNR 2

1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych – parametry i wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową

1.075*2.055

1.075*2.055*3

0.975*2.055*9

0.95*2.045*8

0.975*2.055*3

m2

2.21

6.63

18,03

15,54

6.01

 
       

RAZEM

48,42

91

d.11

KNNR 2

1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych -parametry i wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową

1.075*2.055

1.075*2.055*3

0.975*2.055*9

0.95*2.045*8

0.975*2.055*3

m2

2.21

6.63

18,03

15,54

6.01

 
       

RAZEM

48,42

22. Prosimy o udostępnienie rozwinięcia instalacji c.o. i wod-kan.

ODP: Wycenę instalacji c.o. i wod-kan należy sporządzić na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów projektu budowlanego i przedmiarów robót.

23. Według przedmiaru robót branża sanitarna pozycja numer 7. należy wycenić dwie rury wywiewne, zaś według dokumentacji występują 4 rury wywiewne prosimy o zmianę przedmiaru robót.

ODP: Należy wycenić dwie rury wywiewne na pionach P1 i P2. Obmiar robót pozycji nr 7 bez zmian.

24. Zapis w §9 ust. 1 pkt j) Istotnych postanowień umowy zawiera zapis, z którego wynika, że Wykonawca ma ponosić karę z tytułu okoliczności „niezależnych od siebie”. Prosimy o sprostowanie, naszym zdaniem, omyłkowego w zapisu.

 ODP: Zapis u umowie został zmieniony. Poprawiona umowa została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

25. Jednocześnie w zapisie j.w. nie określono ściśle wysokości kary, a podany sposób jej wyliczenia jest nieprecyzyjny. Mowa jest o karze naliczanej za każdy dzień z uwzględnieniem aktualnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które jest zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, wynagrodzeniem za miesiąc pracy określonym na każdy rok. W przypadku, gdyby autor tego zapisu miał na myśli minimalne wynagrodzenie miesięczne, wyliczona w ten sposób kara byłaby niewspółmierna do okoliczności, za które ma być naliczana. W związku z powyższym prosimy o sprostowanie, naszym zdaniem, omyłkowego zapisu.

 ODP: Umowa została zamieszczona na stronie Zamawiającego.

26. W związku z przyjętą równoważnością kar wynikających z umów, prosimy o zmianę zapisu w w §9 ust. 2, gdyż przewidziana tam kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest dwukrotnie mniejsza niż kara za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (w §9 ust. 1 pkt c).

 ODP: Zamawiający nie przewiduje zmian w §9 ust. 2

27. Czy w związku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia, należy rozumieć, że rozliczenie prac będzie się odbywało w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego i rzeczywiście wykonane ilości robót, tj. w przypadku, gdy rzeczywista ilość jakiegoś zakresu robót będzie mniejsza lub większa od, założonej w przedmiarze i kosztorysie ofertowym, to do rozliczenia będzie wzięty ten mniejszy lub większy, rzeczywiście wykonany zakres prac i jego cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego?

ODP: Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego (tj. ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego i rzeczywiście wykonane ilości robót) z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może przekroczyć wysokości kwoty wskazanej w ofercie.

28. W przedmiarze robót uwzględniono ilość 10,50 mb balustrad stalowych, natomiast zgodnie dokumentacją projektową powinno być ich 27,64 mb. Prosimy o sprostowanie rozbieżności i korektę przedmiaru.

ODP: Proszę o wprowadzenie zmian do obmiaru w pozycjach nr 87 i 88 które otrzymują brzmienie;

87

d.9

KNR-W 2-02

1208-01

Balustrady schodowe – parametry zgodnie z dokumentacją projektową

3.57+1.63+3.00+1.00+0.90*8+0.60*12

M

23,60

 
       

RAZEM

23,60

88

d.9

KNR-W 2-02

1208-03

Pochwyt na wspornikach – parametry zgodnie z dokumentacją projektową

(2.41+0.28)*4+4.82*2+0.79+1.20+

(3.66+1.55+1.20+1.23)*2+3.57+0.29

M

41.53

 
       

RAZEM

41.53

29. W przedmiarze robót uwzględniono okna PCV w ilości 46 szt. – ilość taka także wynika z zestawienia stolarki załączonego do dokumentacji projektowej, jednak po zliczeniu okien z rzutów budynku okazuje się, że powinno być ich 52 szt. Prosimy o sprostowanie rozbieżności i korektę zestawienia stolarki i przedmiaru robót.

ODP: Proszę o wprowadzenie zmian do obmiaru pozycji nr 98 która otrzymuje brzmienie;

98

d.10

KNR 0-19

1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.

ponad 1.0 m2 – parametry i wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową

1.50*0.95*3

1.50*0.95*4

1.45*0.95*2

m2

4.28

5,70

2.76

 
       

RAZEM

12.74

pozostałe pozycje dotyczące stolarki okiennej bez zmian.

30. W przedmiarze robót budowlanych pozycja numer 139 „Nasady kominowe ze stali nierdzewnej np.: TURBOWENT TULIPAN o średnicy dolotowej fi 150mm.” – 12 szt . Prosimy o przekazanie rysunku instalacji zasilania i sterowania turbowentami.

ODP: Nasady kominowe ze stli nierdzewnej działające w systemie grawitacyjnym bez instalacji zasilania i sterowania.

 

31. W przedmiarze robót budowlanych pozycja numer 139 „Nasady kominowe ze stali nierdzewnej np.: TURBOWENT TULIPAN o średnicy dolotowej fi 150mm.”- 12 szt , na rysunku branża budowlana rzut połaci dachowej występują nasady kominowe hybrydowe. Prosimy o sprecyzowanie jakie maja być zamontowane nasady kominowe.. Jeżeli Państwo wskażą nasady kominowe hybrydowe to prosimy o przekazanie rysunku instalacji zasilania i sterowania nasadami hybrydowymi.

ODP: Odpowiedź na to pytanie została już udzielona w poprzednich wyjaśnieniach do SIWZ. Informujemy, iż należy wycenićnasady kominowe ze stli nierdzewnej np.; TURBOWENT TULIPAN, działające w systemie grawitacyjnym bez instalacji zasilania i sterowania wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

32. W związku, za tym że nie załączono wykazu ilościowego opraw oświetleniowych, a odpowiedź na prośbę o udostępnienie takiego wykazu brzmi: „Wycenę opraw oświetleniowych należy sporządzić na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów projektu budowlanego i przedmiaru robót”, prosimy o przekazanie rzutu z zaznaczonymi konkretnymi typami (parametrami) opraw lub rzutu i legendy zawierających oznaczenia opraw pozwalające na ich właściwą identyfikację. Przekazane rzuty zawierają oznaczenia opraw w postaci kwadratów, prostokątów i przekreślonych okręgów. Podobne oznaczenia zawiera legenda, jednak w legendzie ten sam symbol został przypisany do kilku typów opraw znacznie różniących się od siebie parametrami i ceną (np. cztery typy plafonier mają ten sam symbol w legendzie i na rzucie, siedem typów opraw świetlówkowych posiada tren sam symbol w legendzie i na rzucie). Uniemożliwia to sprawdzenie na rzucie ilości konkretnych typów opraw i poprawną weryfikację przekazanych materiałów oraz

rzetelną wycenę zakresu robót.

ODP:Odpowiedź na to pytanie została już udzielona w poprzednich wyjaśnieniach do SIWZ. Informujemy, iż wycenę opraw oświetleniowych należy sporządzić na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów projektu budowlanego i przedmiaru robót – w którym znajdują się wyszczególnione ilości opraw oświetleniowych.

33. Odpowiedziach na pytanie z dnia 22.09.2016 r. numer 9 pozycja 108 obmiar = 55,72 m2 powinno być 55,72 m3. Proszę o poprawienie jednostki obmiarowej.

ODP: Proszę o wprowadzenie zmiany jednostki obmiaru pozycji nr 108 tj; 55,72 m3

NASTĄPIŁY ZMIANY W ODPOWIEDZIACH – PROSZĘ O PONOWNĄ ANALIZĘ

UWAGA!

Został przesunięty termin składania ofert – zał. Aneks nr 1

Zmiany w pyt. 9, 21, oraz załączony zostaje zmieniony przedmiar na instalację gazową

 

Termin składania ofert: 30/09/2016 godz. 10:30 – Aneks nr 3

 

Zostaw komentarz