Aneks nr 2 do SIWZ na „Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin”

 w Archiwum przetargów

Aneks nr 2

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin

Gmina Garwolin, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) modyfikuje SIWZ na.: Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin”w następujący sposób:

  1. Rozdział II punkt 3 ppkt 3) e) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący wykazu osób, otrzymuje brzmienie:

e) wykaz osób zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale II ust. 1 pkt 1) lit b) oraz rozdziale II ust. 2 pkt 6., które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

     2. Inne postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

                       Z poważaniem

                                                                   Wójt Gminy Garwolin                                                                                        

Zostaw komentarz