Przetarg nieograniczony na „Zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 317947 – 2016 z dnia 2016-10-05 r.
 
Garwolin: Zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w osi Gospodarka przyjazna Środowisku działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo , tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (URL): www.garwoln-gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
ww.garwoln-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.garwoln-gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO I. WYMAGANIA PODSTAWOWE 1.1 Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych 1.2 Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN-1846-3 1.3 Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i rozporządzenie zmieniające – Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010r. 1.4 Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu (dwie strony). 1.5 Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP dołączone do ofert. II. PODWOZIE Z KABINĄ 2.1 Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) – nie może przekroczyć 16 000 kg 2.2 Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 320kW. Prędkość ograniczona elektronicznie do 100 km/h 2.3 Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji zabudowy 2016 r., rok produkcji podwozia minimum 2015 (Podać markę, typ i model) 2.4 Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4×4 – terenowy • przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i trenowych; • blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej, osi przedniej oraz międzyosiowego; • stały napęd obu osi • na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła pojedyncze; • Ogumienie, z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności stałego przewożenia w samochodzie. • skrzynia biegów-manualna 6 biegowa plus wsteczny; • system ABS – z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie–sposób odłączania w gestii Wykonawcy; • pojemność zbiornika paliwa min. 120 l. 2.5 Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin – min. Euro 6. 2.6 Zawieszenie osi przedniej: • mechaniczne – resory paraboliczne, • amortyzatory teleskopowe, • stabilizatory przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: • mechaniczne – resory paraboliczne, • stabilizatory przechyłów. 2.7 Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z podwójnym systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina posiada przednią szybę klejoną, pozostałe ze szkła bezodpryskowego. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy a tylną ściana kabiny minimum 1100 mm. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina wyposażona w: • klimatyzację; • półka na mocowanie dodatkowego wyposażenia elektrycznego; • niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; • reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony; • zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny; • elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy; • elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy; • lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne); • kamera cofania; • dodatkowy panel sterowania zabudową; • fotel dowódcy konwencjonalny • lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony; • lusterko rampowe – dojazdowe, przednie; • poręcz do trzymania w tylnej części kabiny; • wywietrznik dachowy. Kabina wyposażona dodatkowo w: • uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń (uchwyty na aparaty nie powinny w znacznym stopniu zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska), • odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, • dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu, • w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparć w miejscu mocowania aparatów, • schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny. 2.8 Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: • z mechaniczna regulacją wysokości, • z regulacją odległości całego fotela, • z regulacją pochylenia oparcia. Fotel dla pasażera (dowódcy): • z mechaniczną regulacją wysokości, • z regulacją odległości całego fotela, • z regulacją pochylenia oparcia. 2.9 W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: • radiotelefon samochodowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, • radio z odtwarzaczem, • podest do ładowarek (radiostacji przenośnych) i latarek z wyłącznikiem. 2.10 Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: • sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem dźwiękowym, • sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem dźwiękowym, • sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów, • główny wyłącznik oświetlenia skrytek, • sterowanie zraszaczami, • sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, • kontrolka włączenia autopompy, • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, • wskaźnik niskiego ciśnienia, • wskaźnik wysokiego ciśnienia. 2.11 Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze (świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 100W. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: • załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), • wyłączenie sygnałów dźwiękowych, • wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych. Na dachu kabiny zamontowana, zespolona belka świetlana z napisem „STRAŻ” z głośnikiem, i dwie lampy niebieskie LED, • dodatkowo 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, na wysokości lusterek • 4 szt. halogenów dalekosiężnych montowanych na belce z przodu pojazdu • z tyłu pojazdu kogut w technologii LED, • „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, • na ścianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane dwie lampy zespolone tylne z zabezpieczeniami ochronnymi. 2.12 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. 2.13 Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym z wtyczką i przewodem umieszczonym po prawej stronie. 2.14 Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej. Umieszczone po stronie kierowcy przy wejściu do kabiny. 2.15 Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). 2.16 Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy 2.17 Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton. Wraz z elektrycznymi gniazdami przyłączeniowych i pneumatycznymi oraz gniazdo ABS muszą współpracować z przyczepą. 2.18 Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu-dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe 2.19 Kolory samochodu: • elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym, • błotniki i zderzaki – w kolorze białym, • żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium, • kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. III. ZABUDOWA POŻARNICZA 3.1 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3300mm – dostosowana do wysokości bramy garażowej. Konstrukcja i poszycie zewnętrzne, wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1). Pomiędzy kabiną, a zabudową pożarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca. 3.2 Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. 3.3 Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze 3.4 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy – LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi – żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. 3.5 Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: • oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia bliskiego i dalszego pola pracy mocowane na bokach pojazdu (min. 3 szt. na stronę), • oświetlenie powierzchni dachu, lampami typu LED, • oświetlenia włączane z przedziału autopompy, • W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy. 3.6 Szuflady i wysuwane tace automatycznie, blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. Uchwyt klamki urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. 3.7 Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek – w zależności od potrzeb użytkownika. 3.8 Schowki wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu. 3.9 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji – typu rurkowego. 3.10 Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. 3.11 Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm (wymiar zostanie potwierdzony na inspekcji produkcyjnej pojazdu) oraz uchwyty na drabiny nasadkowe, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp. 3.12 Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu, wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. 3.13 Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 3.14 Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej, usytuowany wzdłużnie, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: – posiadać właz rewizyjny typu szybko otwieralnego dostępny z dachu, – pojemność min. 3500 l (+/-1%), – nadciśnienie testowe 20 kPa, – umieszczony być na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych), – wyklucza się montaż zbiornika za pomocą pasów sciągających, – posiadać dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75mm, – posiadać nasadę 1X75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu. 3.15 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. 3.16 Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: – powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, – powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, – napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 3.17 Autopompa dwuzakresowa o wydajności: – w przedziale 2600 – 2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, – min. 450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy, wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. 3.18 Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: – dwóch nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych na prawej i lewej stronie z tyłu pojazdu, – wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, – działka wodno-pianowego. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. 3.19 Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. 3.20 Układ wodno – pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja + 0,5%) w całym zakresie pracy. 3.21 Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 3.22 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. 3.23 W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze pracy pompy: • Manowakuometr, • manometr niskiego ciśnienia, • manometr wysokiego ciśnienia, • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, • regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, • miernik prędkości obrotowej wału pompy, • wyłącznik silnika pojazdu, • kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik, • kontrolka włączenia autopompy, • licznik motogodzin-pracy autopompy. W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: • sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, • sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną, • sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy. 3.24 Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. 3.25 Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem z kabiny kierowcy. 3.26 W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. 3.27 Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka min. 1600 l /min. przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. 3.28 Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. Linia szybkiego natarcia umiejscowiona w trzeciej skrytce po prawej stronie auta. 3.29 Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: • min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy, • dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, • dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych). Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. 3.30 Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z co najmniej 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o strumieniu świetlnym min.15 000 lumenów każdy, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła: • wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów – min. 4,5 metrów, • obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º w obie strony, • sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, za pomocą manipulatora przewodowego • złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, • w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, • wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego, • wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, • wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu, IV. WYPOSAŻENIE 4.1 Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem min.: 2 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe. 4.2 Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych”. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. 4.3 Samochód należy doposażyć w: • z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 9 ton z liną o długości min. 28 m, wraz z pokrowcem. Sterowanie wciągarki z pulpitu bezprzewodowego i przewodowego, • 4 szt. latarek kątowych typu Ex z ładowarkami + 2 szt. dodatkowe ładowarki do latarek, • 4 szt. radiotelefonów przenośnych z ładowarkami 12/230 V w zakresie częstotliwości VHF 136 – 174 MHz moc 1 – 5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz. + 2 szt. dodatkowe ładowarki do radiotelefonów 12/230 V, zamontowane w kabinie na specjalnym podeście. • Agregat prądotwórczy – moc maksymalna 2,6 kW – moc nominalna 2,1 kW – gniazda AC 2 x 230 V 16 A – LWA /Stopień ochrony 96dB(A) / IP23 – Rodzaj silnika benzyna – Rozruch-ręczny – Zbiornik paliwa 3,3l (+/- 0,2l) 4.4 Pojazd – wyposażony w: • Hak kulowy do holowania przyczep o DMC maksymalnie 750kg. Montaż haka w taki sposób aby spełniał zapisy holowania na szosie i zapisy holowania w terenie z kątami zejścia min. 23°. Z gniazdem przyłączeniowym 12 V. Sposób rozwiązania pozostaje w gestii Wykonawcy. • Szekle z przodu i z tyłu pojazdu po dwie szt. • zbiornik paliwa samochodu zatankowany do pełna. V. OZNACZENIE 5.1 Wykonanie napisów na owiewce zabudowy OSP RĘBKÓW, oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP 429-01 VI. OGÓLNE 6.1 Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące od daty wystawienia faktury Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące od daty wystawienia faktury 6.2 W terminie odbioru technicznego – jakościowego należy dostarczyć: – rysunki (zdjęcia) poglądowe, z wymiarami pojazdu (boki, przód, tył oraz dach), – schemat układu wodno-pianowego. 6.3 W terminie odbioru techniczno – jakościowego należy dostarczyć instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim, przeprowadzić test oraz szkolenie serwisowe w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu. 6.4 min. 1 punkt serwisowy na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy nadwozia min. 3 punkty serwisowe podwozia na terenie RP. I. Skafandry ratownicze – 4 szt • Całość wykonana z materiału wodoszczelnego – nylon laminowany od spodu poliuretanem tzw. dwuluminat. • Gramatura tkaniny min: 185g/m2 • Odporność na rozerwanie min: Osnowa: 850N Wątek:1200N • Odporność na rozdarcie min. Osnowa: 20N Wątek: 20N • Odporność na zimno: min. -30 st.C • Odporność na gorąco: +65 st.C • wejściowy zamek gazoszczelny TIZIP na plecach – chroniony patką zamykaną na rzep • zamek krótki gazoszczelny TIZIP (zamek ulgi) z przodu, chroniony patką zamykaną na rzep • rękawy zakończone zewnętrznymi mankietami zamykanymi na krótki zamek plastikowy YKK oraz zintegrowanymi butelkowymi kryzami lateksowymi • kryza szyjna lateksowa oraz docieplający kołnierz neoprenowy zamykany na rzep. • jedna kieszeń „cargo” na prawej nogawce na wysokości uda • wzmocnienia z tkaniny zasadniczej na pośladkach i kolanach • regulowane szelki wewnętrzne • taśmy odblaskowe Solas na rękawach i nogawkach + napis: STRAŻ POŻARNA na plecach. • buty zintegrowane ze skafandrem • widzialność skafandra dzięki kolorowi czerwonemu oraz taśmom odblaskowym II. Kamizelki asekuracyjne – 4 szt • kamizelka powinna posiadać wyporność min.80N • wykonana z tkaniny odpornej na przetarcia oraz odbarwienia; • zapinana na szeroki zamek umożliwiający zapięcie w rękawicy • posiadać kieszenie 3 przednie zapinane na rzep • posiadać mocowanie na radiotelefon nóż ratowniczy oraz gwizdek • posiadać pasy kroczne uniemożliwiające wysunięcie się z kamizelki • posiadać kolor czerwony z elementami odblaskowymi III. Rzutka ratownicza – 2 szt • powinna posiadać pokrowiec w którym umieszczony jest pływak • lina pływająca o średnicy 6mm • długość liny min 25m • pokrowiec z elementami odblaskowymi IV. Koło ratunkowe – 1 szt • koło wykonane z tworzywa sztucznego • kolor pomarańczowy z elementami odblaskowymi • w koło umocowana linka pochwytowa V. Linia ratownicza na bębnie 50 m – 1 szt • min. średnica 6 mm • zakończona szelkami • zwijana na bębnie • pleciona Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania jakościowe Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku przedmiotu zamówienia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań/produktów, które zostały przedstawione w tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami/produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować – w dokumentach załączonych do oferty – nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/ produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań Zamawiającego przedstawionych w SIWZ. II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:35110000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa samochód ratowniczo – gaśniczego do 30.11.2016 r. Dostawa sprzętu pożarniczego do 31.10.2016 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 600.000,00 zł. Ocena sposobu spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełni nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączanych do oferty przez Wykonawcę a wymaganych przez Zamawiającego
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, tj. przedstawi co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, polegające na dostawie samochodu pożarniczego z napędem 4×4 na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, ze dostawy te zostały wykonane należycie.Ocena sposobu spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełni nie spełnia w oparciu o treść dokumentów i oświadczeń dołączanych do oferty przez Wykonawcę a wymaganych przez Zamawiającego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ. 2.Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w Oświadczeniu będzie żądał (od Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich) złożenia następujących aktualnych dokumentów: W celu wykazania brak podstaw do wykluczenia: a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. c) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się realizacją co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie samochodu pożarniczego z napędem 4×4 na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł brutto każda- wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby usługi te były udokumentowane listami referencyjnymi, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego dostawy były wykonywane (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż 600.000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy; 2. wypełniony Załącznik nr 6 do SIWZ;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2) Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu TIP.271.33.2016. 4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5. 2) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: a) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodu odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 6 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego; b) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 6 rozwiązań konstrukcyjnych, c) w przypadku zmian korzystnych dla zmawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny lub wymogów zawartych w załączniku nr 6 do niniejszej umowy, d) w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz inh6ych umów zawartych przez Zmawiającego – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy, miejsca szkolenia przedstawicieli Zamawiającego, e) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalne jest tak zmiana umowa, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa, f) w przypadku wprowadzenia zmian umowy niedopuszczalna jest zmiana umowy, której konsekwencja będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/10/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 235 kW? Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że określona przez Zamawiającego moc na poziomie 320 kW (tj. 435 KM) jest dostępna dopiero w samochodach ciężkich.

ODP: Tak zgadzamy się na dostarczenie samochodu z silnikiem 235 kW.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z lusterkami sterowanymi ręcznie?

     ODP: TAK

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z fotelem dla dowódcy montowanym na stałe bez możliwości regulacji wysokości?

ODP: TAK

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z wykonaną z aluminium osłoną pomiędzy kabiną pojazdu i zabudową?

ODP: TAK

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody wykonanym z materiału kompozytowego?

ODP: TAK

6. Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ rozdział I, pkt. 5 dotyczących terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał w tym punkcie dwie daty:

– Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego do 30.11.2016 r.

 

– Dostawa sprzętu pożarniczego do 31.10.2016 r.

 

Równocześnie Zamawiający wskazał jako przedmiot zamówienia w pkt. 4: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem terenowym 4 x 4”

 

W związku z powyższym prosimy o informację jakiego sprzętu dotyczy data określona na 31.10.2016r.?

 

Pragniemy równocześnie zwrócić uwagę na fakt, że termin dostawy wyposażenia samochodu określony w załączniku nr 6 do SIWZ wynosi do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

 

ODP: Został zmieniony termin dostawy sprzętu pożarniczego tj. do dnia 30.11.2016 r. Wyjaśniamy, iż sprzęt pożarniczy dotyczy I-V załącznika nr 6 do SIWZ (wyposażenie samochodu pożarniczego w sprzęt pożarniczy.

 

7. Dot.: pkt 1.4 zał. nr 6

 

Zamawiający dopuszcza by świadectwo dopuszczenia było ważne na dzień odbioru samochodu, jednocześnie w punkcie 1.5 wymagając dołączenia tego dokumentu do oferty.

 

Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuści dostarczenie aktualnego świadectwa dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru pojazdu?

 

Trzeba zaznaczyć że świadectwo dopuszczenia jest potrzebne przy wprowadzaniu samochodu do podziału bojowego. Wymaganie go na etapie składania ofert służy jedynie ograniczeniu ilości wykonawców mogących złożyć ważną ofertę.

 

ODP: Zamawiający dopuszcza, aby świadectwo dopuszczenia było ważne na dzień odbioru samochodu.

 

8.

Dot.:pkt2.2zał.nr6

 

Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w silnik o mocy 320 kW.

 

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że w silniki o podobnej mocy zazwyczaj wyposażone są pojazdy ciężkie/ a żaden z producentów nie oferuje obecnie średniego pojazdu ratowniczo gaśniczego z silnikiem o mocy minimalnej 320 kW.

 

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z silnikiem o mniejszej mocy np. 210 kW zapewniającym właściwą dynamikę jazdy średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego?

 

ODP. Zamawiający informuje, iż zapis został zmieniony Aneksem nr 1 do SIWZ.

 

9. Dot.: pkt 2.4 zał. nr 6

 

Zamawiający wymaga ogumienia terenowego z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na wszystkich kołach ogumienie pojedyncze. Z wymagań wynika, że przedmiotem postępowania jest dostawa pojazdu w klasie 2 uterenowionej, który z definicji przeznaczony jest do poruszania się po drogach twardych 1 w ograniczonym zakresie po za nimi,

 

W związku z tym wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących pojazdy uterenowione z ogumieniem bliźniaczym tylnej osi z bieżnikiem uniwersalnym szosowo-terenowym.

 

Czy Zamawiający dopuści koła pojedyncze osi przedniej i koła podwójne (bliźniacze) na osi tylnej z bieżnikiem uniwersalnym terenowo – szosowym?

 

ODP: Przetarg dotyczy dostarczenia średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego według (PN 1846-3) kategorii II uterenowionej. Na terenie gminy znajdują się znaczne ilości lasów, łąk, terenów podmokłych i piaszczystych do których bezpośrednio musi dojechać przedmiotowy samochód. Według wiedzy Zamawiającego wydaje się ogumienie pojedyncze obu osi lepszym rozwiązaniem technicznym niż ogumienie bliźniacze osi tylnej z bieżnikiem uniwersalnym terenowo – szosowym, które nie jest dopuszczone przez Zamawiającego w tym postepowaniu. Samochód poza pracami na drogach asfaltowych i utwardzonych musi również poruszać się po w/w ciężkim terenie.


 

 

10.Dot.:pkt2.6zał.nr6

 

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, stabilizatory przechyłów, amortyzatory teleskopowe.

 

Czy Zamawiający dopuści zawieszenie z resorami trapezowymi osi tylnej oraz brak stabilizatora przechyłów osi przedniej, ale z rozwiązaniem równoważnym zapewniającym komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania samochodu?

 

ODP: Zamawiający dopuszcza zawieszenie z resorami trapezowymi osi tylnej oraz brak stabilizatora przepływów osi przedniej ale z rozwiązaniem równoważnym zapewniającymi komfort i bezpieczeństwo użytkowania samochodu.

 

11. Dot.: pkt 2.7 zał. nr 6                                                    

 

Zamawiający wymaga by kabina pojazdu była wyposażona w wywietrznik dachowy. Wywietrznik dachowy (szyberdach) ze względu na jego wymiary nie może być traktowany jako wyjście awaryjne, a wymóg posiadania w kabinie klimatyzacji powoduje, że nie ma konieczności wentylowania kabiny przez wywietrznik.

 

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z kabiną nie wyposażoną w wywietrznik dachowy?

 

ODP: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu bez wywietrznika dachowego.

 

12. Dot.: pkt 3.14 zał. nr 6

 

Zamawiający wymaga by zbiornik wody był wykonany ze stali nierdzewnej.

 

Obecnie niemal wszyscy krajowi oraz światowi producenci stosują rozwiązania ze zbiornikiem wody wykonanym z materiałów kompozytowych gdyż jest to rozwiązanie nowocześniejsze. Niewątpliwą jego zaletą jest wysoka wytrzymałość, nieograniczona odporność na korozję oraz znacząco mniejsza waga w porównaniu do zbiorników stalowych, które to parametry mają decydujące znaczenie w pojazdach służących celom ratowniczo-gaśniczym.

 

Czy Zamawiający dopuszcza zaproponowanie pojazdu ze zbiornikiem wody wykonanym z materiałów kompozytowych z włazem rewizyjnym, jednakże nieszybko otwieranym?

 

ODP: Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiornika z materiałów kompozytowych.

 

13. Dot.: pkt 3.14 zał. nr 6

 

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał zbiornik wody o pojemności min. 3500 I.

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności min, 3000 I.?

 

ODP: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zbiornika min. 3000l.

 

14. Dot: pkt 3.17 zał. nr 6

 

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w autopompę dwuzakresową o wydajności 2600-2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i 450 przy ciśnieniu 4 MPa umożliwiającą jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia z mechaniczną zmianą stopnia ciśnienia pompy przy czym wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów. Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania, przy czym wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy.

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu, którego autopompa na stopniu niskiego ciśnienia posiada wydatek min. 2400 l/min, tak więc z zapasem spełnia wymagania obowiązującej normy PN-EN 1846. Zwracam uwagę na fakt, że zaproponowana wydajność z naddatkiem spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) z późn. zmianami i w zupełności wystarcza do zasilania wymaganej przez Zamawiającego jednej linii szybkiego natarcia i skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej.

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy umożliwiającej jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia, bez konieczności mechanicznego ani zdalnego załączania stopnia wysokiego ciśnienia? Niemal wszyscy liczący się producenci pomp mają rozwiązania z możliwością podawania środków gaśniczych równocześnie na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia, bez możliwości odłączania, co znowu potwierdza tezę, iż Zamawiający nie kierował się dobrem Użytkownika a jedynie chęcią utrudnienia uczciwej konkurencji.

 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z autopompą smarowaną olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania, bez konieczności uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, w których interwał wynosi 100 motogodzin lub 12 miesięcy? Z naszych informacji i doświadczenia wynika, że przekroczenie 100 motogodzin w ciągu roku przez jednostki OSP zdarza się niezwykle rzadko, a co za tym idzie okresowe przeglądy autopompy i wymiana olejów i smarów przypada zwykle obligatoryjnie co 12 miesięcy pomimo małej ilości przepracowanych motogodzin.

 

ODP: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu którego autopompa na stopniu niskiego ciśnienia posiada wydatek min.2400l/min

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie autopompy umożliwiającej jednocześnie podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia bez konieczności mechanicznego ani zdalnego załączania stopnia wysokiego ciśnienia.

 

Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z autopompą smarowaną olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania, bez konieczności uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta.

 

15. Dot.: pkt 3.26 zał. nr 6

 

Zamawiający wymaga by na pulpicie sterowniczym w przedziale autopompy były zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy, wyłączania silnika pojazdu, a uruchomienie silnika pojazdu z przedziału autopompy było możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów napędowych pompy nie powinno się odbywać się z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy.

 

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu bez możliwości włączania autopompy oraz silnika z przedziału autopompy?

 

ODP: Zamawiający dopuści pojazd bez możliwości włączania autopompy oraz silnika z przedziału sterowania autopompy.

 

16. Zamawiający określił termin dostawy samochodu na dzień 30.11,2016, natomiast termin dostawy wyposażenia na 31.10.2016.

 

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wraz z wyposażeniem do dnia 30.11.2016?

ODP: Zamawiający zmienił termin, zgodnie z Aneksem nr 2 „Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz sprzętu pożarniczego do 30.11.2016 r.”

 

UWAGA! Zmiana odopwiedzi na pytanie nr 9

Zostaw komentarz