Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.10.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 5 października 2016 roku

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 05.10.2016 r., zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin”. Inwestorem będzie Gmina Garwolin z/s Garwolin ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 K.p.a. mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

W związku z powyższym informuje się, że z treścią postanowienia i aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Garwolinie ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530, w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz