Przetarg nieograniczony na Rozszerzenie sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 328630 – 2016 z dnia 2016-10-21 r.
Garwolin: Rozszerzenie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ramach zadań: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin”, „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin”, „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne”, „Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Garwolin, krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail , faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (URL): ww.garwolin-gmina.pl Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.garwolin-gmina.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.garwolin-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.garwolin-gmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozszerzenie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ramach zadań: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin”, „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin”, „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne”, „Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ramach zadań: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin”, „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin”, „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne”, „Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin” z podziałem na części: Cześć I zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin” Przedmiot zamówienia na część I zamówienia obejmuje: 1) budowa sieci wodociągowej PVC-U DN 110/4,2 PN 10, L = 150,0 mb. Sieć wodociągową należy wykonać z rur wodociągowych ciśnieniowych PVC – U PN 10 o średnicy DN 110/4,2 i całkowitej długości 150,0 mb o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową. Włączenie sieci wodociągowej do istniejącej, należy wykonać poprzez krokieć FW DN 100 (węzeł W). Na przewodzie wodociągowym, należy wykonać hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 mm z zasuwą odcinającą kołnierzową DN 80. Kołnierze uzbrojenia (trójnik, kolano ze stopą, hydrant pożarowy, zasuwa, krokieć FF DN 80 L = 0,4 m), należy łączyć za pomocą śrub ocynkowanych. Hydrant, należy zlokalizować w miejscu łatwo dostępnym i bezpiecznym oraz obsypać żwirem grubym w celu umożliwiania jego odwodnienia. Skrzynkę do zasuw, należy umocnić płytkami betonowymi 50x50x10 cm i posadowić na płytce 35x35x10 cm. Uzbrojenie sieci wodociągowej, należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700. Około 30 cm nad przewodami, należy ułożyć taśmę lokalizacyjną. Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ. Część II zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin” Przedmiot zamówienia na część II zamówienia obejmuje: 1) Budowa sieci wodociągowej: PVC 110 L = 685,0 m, odejścia do hydrantów PVC 90 L=36m, 5 hydrantów pożarowych o śr. 80mm. Sieć wodociągową, należy wykonać z rur PVC PN = 1,0 Mpa o średnicy 110 mm. Rury PVC będą łączone ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na wodociągu, należy wykonać 5 hydrantów p.poż nadziemnych oraz obsypać żwirem grubym w celu umożliwiania jego odwodnienia. Średnia głębokość ułożenia sieci wodociągowej 1,7 m. Wodociąg zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej PVC 100 w dwóch miejscach i będzie miał charakter sieci pierścieniowej. Dla prawidłowej eksploatacji sieci, należy zamontować zasuwy odcinające i nadziemne hydranty p.poż. Zasuwy oraz kształtki żeliwne kołnierzowe na każdej zasuwie będzie założona obudowa wraz ze skrzynią uliczną. Skrzynkę do zasuw, należy umocnić płytkami betonowymi 50x50x10 cm i posadowić na płytce 35x35x10cm. Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700. Około 30cm nad przewodami należy ułożyć taśmę lokalizacyjną. Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ. Część III zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne” Przedmiot zamówienia na część III zamówienia obejmuje: 1) Budowę sieci wodociągowej PVC – U PN 10, DN 110/4,2; L = 239,0 m. Sieć wodociągową, należy wykonać z rur wodociągowych ciśnieniowych PVC-U PN 10 o średnicy DN 110/4,2 i całkowitej długości 239,0 mb o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej, należy wykonać poprzez trójnik żeliwny DN 100/100 z trzema zasuwami DN 100 (węzeł W). Na przewodzie wodociągowym zaprojektowano dwa hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi DN 80. Kołnierze uzbrojenia (trójnik, kolano ze stopą, hydrant pożarowy, zasuwa, krócieć FF DN 80 L=0,4m ), należy łączyć za pomocą śrub ocynkowanych. Hydranty należy zlokalizować w miejscach łatwo dostępnych i bezpiecznych oraz obsypać żwirem grubym w celu umożliwienia ich odwodnienia. Skrzynki do zasuw, należy umocnić płytkami betonowymi 50x50x10 cm i posadowić na płytkach 35x35x10 cm. Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700. Około 30cm nad przewodami należy ułożyć taśmę lokalizacyjną. Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ. Część IV zamówienia: „Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin” Przedmiot zamówienia na IV część zamówienia obejmuje: a) kanał grawitacyjny PVC SN8 DN200 – 427,0 m , studnia PVC DN 425 – 19 szt. Kanalizację grawitacyjna, należy wykonać z kształtek i rur PVC-U typ ciężki kl. S SDR34 LITE SN8 ze ścianką litą jednorodną, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009. Rury powinny być znakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. Rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania oznaczone symbolem UD zgodnie z PN-EN 1401-1. Na kanałach należy wykonać studnie z tworzyw sztucznych DN 425 z włazami żeliwnymi do 40 T (teleskopowe). Studzienki dostosowane do głębokości zabudowy 6 m i do poziomu wody gruntowej min. 5 m trwałość kinet przy max poziomie wody gruntowej zgodnie z PN-EN 14830:2007. Z uwagi na możliwości eksploatacyjne średnica wewnętrzna rury trzonowej studni nie mniejsza niż 425 mm. Włazy studzienek żeliwne niewentylowane w klasie B 125 i D 400. Włazy w klasie D400 z pierścieniem elastrometrowym zapobiegające stukaniu pokryw w korpusie podczas przejazdu samochodów. Włazy żeliwne studzienek posadowić należy na płycie żelbetonowej odciążającej rurę trzonową studni. Należy wybudować kanały grawitacyjne i studnie jednego producenta. b) kanał grawitacyjny PVC SN8 DN200 – 43,0 m , studnia PVC DN 425 – 1 szt., studnia kanalizacyjne z gotowych elementów z PVC DN 1000 mm typ ciężki z pierścieniem odciążającym – 1 szt. Zakres od studni S44, S40, S39 wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji. Kanalizację grawitacyjna, należy wykonać z kształtek i rur PVC-U typ ciężki kl. S SDR34 LITE SN8 ze ścianką litą jednorodną, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009. Rury powinny być znakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. Rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania oznaczone symbolem UD zgodnie z PN-EN 1401-1. Na kanałach należy wykonać studnie z tworzyw sztucznych DN 425 z włazami żeliwnymi do 40 T (teleskopowe). Włazy żeliwne studzienek posadowić należy na płycie żelbetonowej odciążającej rurę trzonową studni. Należy wybudować kanały grawitacyjne i studnie jednego producenta. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego. 3. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu normy, czy też aprobaty techniczne, Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 4. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 6.1. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy: pełny etat Liczba zatrudnionych osób ma wynosić min. 3 osoby. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 6.2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia Czynności robotnika opisane w przedmiarze robót/kosztorys ofertowy. 6.3. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 6.3.1. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. a) Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione w wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – załączniku nr 7. b) Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie ww. osób (kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich), a także oświadczenie ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. c) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 6.3.2. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. a) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań zostały określone w § 14 ust. 1, pkt j umowy. b) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 6.3.1 b) i c) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. c) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej liczby wymaganej przez zamawiającego. d) W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez wykonawcę w ofercie. e) *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:45231300-8, 45232150-8, 45232423-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 21/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe: Termin dostarczenia zatwierdzonej inwentaryzacji powykonawczej przez Starostwo Powiatowe do dnia 16.01.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: Dla części I zamówienia 20.000,00 PLN Dla części II zamówienia 80.000,00 PLN Dla części III zamówienia 40.000,00 PLN Dla części IV zamówienia 120.000,00 PLN Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową:  jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowalnej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowejo wartości nie mniejszej niż: Dla części I zamówienia: 20.000,00 zł brutto, Dla części II zamówienia: 80.000,00 zł brutto, Dla części III zamówienia: 40.000,00 brutto, Dla części IV zamówienia 120.000,00 brutto.  dysponuje 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz poinformuje o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz oświadczy, że wykazane osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dla każdej części oddzielnie). Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia lub nie spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń lub dokumentów. a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. b) Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z zapłatą podatku z wyjątkiem przypadku, kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. c) Zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3).a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć. złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miej¬sce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż: Dla części I zamówienia 20.000,00 zł brutto Dla części II zamówienia 80.000,00 brutto Dla części III zamówienia 40.000,00 brutto Dla części IV zamówienia 120.000,00 brutto – wypełniony wg wzoru ustalonego załącznikiem nr 5 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby usługi te były udokumentowane listami referencyjnymi, opiniami, protokołami odbioru końcowego. (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. b) wykaz osób zgodny z wymaganiami określonymi w rozdziale V ust. 1 które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. UWAGA: Dopuszcza się możliwość, aby jedna osoba pełniła jednocześnie więcej niż jedną funkcję (dotyczy także w przypadku złożenia oferty na obydwie części zamówienia)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla części I zamówienia: – 600 PLN (słownie: sześćset złotych) Dla części II zamówienia: – 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) Dla części III zamówienia: – 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) Dla części IV zamówienia: – 3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Gminy Garwolin w Banku Spółdzielczym w Garwolinie o Nr: 42 9210 0008 0000 0055 2000 0010 z dopiskiem na przelewie: Dla części I zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin” Dla części II zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin” Dla części III zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne” Dla części IV zamówienia: – „Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin” 4) Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 5. 2) niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5) Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8) Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT przy czym wynagrodzenie umowne brutto nie może w takiej sytuacji ulec zwiększeniu); b) konieczności zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym jak i całości zadania w związku z: – z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych, nie możliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych lub – działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub – wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – ujawnieniem w trakcie realizacji zamówienia istotnych i nieusuwalnych bez zbędnej zwłoki wad, błędów, braków projektowych, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin zakończenia robót lub, – koniecznością usunięcia wad, błędów, braków, wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub, – wystąpieniem opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń itp., przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub – koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy lub, – innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy; c) ujawnienia w trakcie realizacji zamówienia wad, błędów, braków projektowych niemożliwych do stwierdzenia na etapie składania ofert, skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień dokumentacji; d) zastosowania innych technologii wykonania robót – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane okolicznościami, takimi jak: – niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń, – pojawienie na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub uzyskanie lepszej jakości robót, – pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonania prac jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy; f) zmiany podmiotów trzecich na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy/lub części wykonywanego przez niego zakresu robót, usług, bądź wprowadzenie nowego podwykonawcy. 4. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót lub robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych etapach ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym nie wymaga aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie odbywała się na wniosek Wykonawcy, który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram – rzeczowo – finansowym i pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/11/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Cześć I zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Puznów gm. Garwolin” Przedmiot zamówienia na część I zamówienia obejmuje: 1) budowa sieci wodociągowej PVC-U DN 110/4,2 PN 10, L = 150,0 mb. Sieć wodociągową należy wykonać z rur wodociągowych ciśnieniowych PVC – U PN 10 o średnicy DN 110/4,2 i całkowitej długości 150,0 mb o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową. Włączenie sieci wodociągowej do istniejącej, należy wykonać poprzez krokieć FW DN 100 (węzeł W). Na przewodzie wodociągowym, należy wykonać hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 mm z zasuwą odcinającą kołnierzową DN 80. Kołnierze uzbrojenia (trójnik, kolano ze stopą, hydrant pożarowy, zasuwa, krokieć FF DN 80 L = 0,4 m), należy łączyć za pomocą śrub ocynkowanych. Hydrant, należy zlokalizować w miejscu łatwo dostępnym i bezpiecznym oraz obsypać żwirem grubym w celu umożliwiania jego odwodnienia. Skrzynkę do zasuw, należy umocnić płytkami betonowymi 50x50x10 cm i posadowić na płytce 35x35x10 cm. Uzbrojenie sieci wodociągowej, należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700. Około 30 cm nad przewodami, należy ułożyć taśmę lokalizacyjną. Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0, 45231300-8, 45232150-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 21/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II    Nazwa: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin” Przedmiot zamówienia na część II zamówienia obejmuje: 1) Budowa sieci wodociągowej: PVC 110 L = 685,0 m, odejścia do hydrantów PVC 90 L=36m, 5 hydrantów pożarowych o śr. 80mm. Sieć wodociągową, należy wykonać z rur PVC PN = 1,0 Mpa o średnicy 110 mm. Rury PVC będą łączone ze sobą na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Na wodociągu, należy wykonać 5 hydrantów p.poż nadziemnych oraz obsypać żwirem grubym w celu umożliwiania jego odwodnienia. Średnia głębokość ułożenia sieci wodociągowej 1,7 m. Wodociąg zostanie włączony do istniejącej sieci wodociągowej PVC 100 w dwóch miejscach i będzie miał charakter sieci pierścieniowej. Dla prawidłowej eksploatacji sieci, należy zamontować zasuwy odcinające i nadziemne hydranty p.poż. Zasuwy oraz kształtki żeliwne kołnierzowe na każdej zasuwie będzie założona obudowa wraz ze skrzynią uliczną. Skrzynkę do zasuw, należy umocnić płytkami betonowymi 50x50x10 cm i posadowić na płytce 35x35x10cm. Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700. Około 30cm nad przewodami należy ułożyć taśmę lokalizacyjną. Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0, 45231300-8, 45232150-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 21/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: III    Nazwa: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Miętne” Przedmiot zamówienia na część III zamówienia obejmuje: 1) Budowę sieci wodociągowej PVC – U PN 10, DN 110/4,2; L = 239,0 m. Sieć wodociągową, należy wykonać z rur wodociągowych ciśnieniowych PVC-U PN 10 o średnicy DN 110/4,2 i całkowitej długości 239,0 mb o połączeniach kielichowych na uszczelkę gumową. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej, należy wykonać poprzez trójnik żeliwny DN 100/100 z trzema zasuwami DN 100 (węzeł W). Na przewodzie wodociągowym zaprojektowano dwa hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm z zasuwami odcinającymi kołnierzowymi DN 80. Kołnierze uzbrojenia (trójnik, kolano ze stopą, hydrant pożarowy, zasuwa, krócieć FF DN 80 L=0,4m ), należy łączyć za pomocą śrub ocynkowanych. Hydranty należy zlokalizować w miejscach łatwo dostępnych i bezpiecznych oraz obsypać żwirem grubym w celu umożliwienia ich odwodnienia. Skrzynki do zasuw, należy umocnić płytkami betonowymi 50x50x10 cm i posadowić na płytkach 35x35x10 cm. Uzbrojenie sieci wodociągowej należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700. Około 30cm nad przewodami należy ułożyć taśmę lokalizacyjną. Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego zgodne ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0, 45231300-8, 45232150-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 21/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: IV    Nazwa: „Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV zamówienia: „Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lucin Gmina Garwolin” Przedmiot zamówienia na IV część zamówienia obejmuje: a) kanał grawitacyjny PVC SN8 DN200 – 427,0 m , studnia PVC DN 425 – 19 szt. Kanalizację grawitacyjna, należy wykonać z kształtek i rur PVC-U typ ciężki kl. S SDR34 LITE SN8 ze ścianką litą jednorodną, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009. Rury powinny być znakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. Rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania oznaczone symbolem UD zgodnie z PN-EN 1401-1. Na kanałach należy wykonać studnie z tworzyw sztucznych DN 425 z włazami żeliwnymi do 40 T (teleskopowe). Studzienki dostosowane do głębokości zabudowy 6 m i do poziomu wody gruntowej min. 5 m trwałość kinet przy max poziomie wody gruntowej zgodnie z PN-EN 14830:2007. Z uwagi na możliwości eksploatacyjne średnica wewnętrzna rury trzonowej studni nie mniejsza niż 425 mm. Włazy studzienek żeliwne niewentylowane w klasie B 125 i D 400. Włazy w klasie D400 z pierścieniem elastrometrowym zapobiegające stukaniu pokryw w korpusie podczas przejazdu samochodów. Włazy żeliwne studzienek posadowić należy na płycie żelbetonowej odciążającej rurę trzonową studni. Należy wybudować kanały grawitacyjne i studnie jednego producenta. b) kanał grawitacyjny PVC SN8 DN200 – 43,0 m , studnia PVC DN 425 – 1 szt., studnia kanalizacyjne z gotowych elementów z PVC DN 1000 mm typ ciężki z pierścieniem odciążającym – 1 szt. Zakres od studni S44, S40, S39 wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji. Kanalizację grawitacyjna, należy wykonać z kształtek i rur PVC-U typ ciężki kl. S SDR34 LITE SN8 ze ścianką litą jednorodną, łączonych na kielichy i uszczelki gumowe spełniające wymagania PN-EN 1401-1:2009. Rury powinny być znakowane trwale od wewnątrz, w celu umożliwienia identyfikacji rodzaju rury podczas inspekcji telewizyjnej. Rury i kształtki przeznaczone dla obszaru zastosowania oznaczone symbolem UD zgodnie z PN-EN 1401-1. Na kanałach należy wykonać studnie z tworzyw sztucznych DN 425 z włazami żeliwnymi do 40 T (teleskopowe). Włazy żeliwne studzienek posadowić należy na płycie żelbetonowej odciążającej rurę trzonową studni. Należy wybudować kanały grawitacyjne i studnie jednego producenta. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa i techniczna na podstawie, której Wykonawcy zobowiązani są do opracowania kosztorysu ofertowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0, 45231300-8, 45232150-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 21/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Gwarancja 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

UWAGA!

Część II zamówienia: „Rozszerzenie sieci wodociągowej w miejscowości Lucin gm. Garwolin”

Zakres: od działki 392/3 (na wysokości dz. 8/2) do działki 392/4 (na wysokości dz. 44/7)

 

 

UWAGA!

 

Zmiany w Specyfikacji w rodziale X ust. 1 pkt b), oraz w formularzu ofertowym pkt 1 ust 4) – część IV.

 

 

 

Zostaw komentarz