Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin

 w Obwieszczenia

KS.6220.16.2016

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 14 listopada 2016 roku

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w powiązaniu z art. 33, art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 08.11.2016 r., zostało wszczęte na wniosek firmy KR RECYCLING Sp. o.o., Spółka komandytowa z/s Wola Rębkowska ul. Krótka 13, 08-410 Garwolin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: utworzeniu punktu regranulacji odpadów z tworzyw sztucznych innych niż niebezpieczne w części istniejącego budynku magazynowo-produkcyjnego zlokalizowanym na terenie działki o nr ewidencyjnym 963, położonej przy ul. Krótkiej 13 w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin.

Informuję, że strony postępowania na podstawie art. 10§ 1 K.p.a. mają prawo uczestniczyć w każdym studium toczącego się postępowania.

Wyznacza się stroną postępowania termin 21 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z treścią wniosku i dołączoną dokumentacją oraz składanie uwag i wniosków, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 200 w godz. 800 – 1530.

Jednocześnie informuję, że pismem nr KS.6220.16.2016 z dnia 14.11.2016 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wGarwolinie o opinię w sprawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Garwolin: www.garwolin-gmina.pl, oraz www.e-bip.pl i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16 oraz przesłane sołtysowi wsi Wola Rębkowska, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Garwolin

(-)

Marcin Kołodziejczyk

Zostaw komentarz