Informacja z otwarcia ofert na „Dostawę wyposażenia do Zespołu Szkół im. Ks. Bronisława Markiewicza w Rudzie Talubskiej”

 w Archiwum przetargów

alt

ÂÂ

alt

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ.

Zostaw komentarz