XVIII Sesja Rady Gminy Garwolin

 w Aktualności

28 grudnia 2016 roku odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Garwolin. Podczas sesji wręczono medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par małżeńskich z okazji jubileuszu diamentowych i złotych godów oraz medale „Za zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których troje dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową. W imieniu osób, które nie przybyły na sesję, medale odebrali ich przedstawiciele.

alt

W czasie sesji wręczono przedstawicielowi OSP Niecieplin wyróżnienie za udział w akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

alt

Najważniejszym punktem obrad było rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2017-2023 oraz uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok.

Pani Katarzyna Grzeszczak Skarbnik Gminy Garwolin przedstawiła plan dochodów na 2017 rok w wysokości 49 504 850 zł.

alt

Poinformowała zebranych, że zaplanowane do realizacji kwoty wpływów do budżetu pochodzą z trzech głównych źródeł: subwencje w wysokości: 12994005, 00 zł, dotacje w kwocie: 17410757,00 zł i dochody własne wynoszące: 19100088,00 zł. Wydatki budżetu ustalono na kwotę 53032344 zł, w tym na wydatki majątkowe przewidziano 8742731 złotych. W stosunku do planu dochodów wydatki majątkowe stanowią 17,66%, natomiast w stosunku do planu wydatków 16,49 %. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną między innymi na następujące zadania inwestycyjne: rozszerzenie sieci wodociągowej na terenie Gminy Garwolin 140 tys. zł; pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1310W Wola Rębkowska – Krystyna – Stara Huta – Pod Kościeliskami na odcinku od km 0+000 do km 1+811,74 w m. Wola Rębkowska 1mln zł; budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w miejscowości Miętne gm. Garwolin – dokumentacja projektowa 45tys. zł; zakupy gruntów i nieruchomości 100tys. zł, przebudowa budynku gminnego w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin 500 tys. zł; utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Czyszkówek gm. Garwolin 70 tys. zł; regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 12 861,00 zł; zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Garwolinie 20 tys. zł; zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Garwolin 200 tys. zł; adaptacja poddasza budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Rębkowskiej na potrzeby oświatowe 530 tys. zł; budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rębków – dokumentacja projektowa 95 tys. zł; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Ruda Talubska i Sulbiny oraz miejscowości Górki – etap II 70 tys. zł; rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Rębkowska gm. Garwolin 140 tys. zł; budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Talubska 1500 tys. zł; budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Ruda Talubska i Sulbiny (część zachodnia) oraz miejscowości Górki 3 mln zł; budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego 100 tys. zł; energia słoneczna szansą rozwoju gmin 59870,00 zł; budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niecieplin 550 tys. zł; budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół w Rudzie Talubskiej gm. Garwolin w ramach Rządowego Programu „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” 530 tys. zł; budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Rębków gmina Garwolin 50tys. zł; budowa obiektów sportowych przy ZS w Michałówce – dokumentacja projektowa 30tys. zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 3527494 zł stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wolnymi środkami, co podkreśliła Katarzyna Grzeszczak – Skarbnik Gminy Garwolin.

W budżecie gminy na 2017 rok przewidziano spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, których terminy spłat poszczególnych rat kapitałowych przypadają w 2017 roku w kwocie 510 tys. zł. Razem z wydatkami na obsługę długu, spłata zadłużenia stanowić będzie 1,17% planowanych dochodów budżetowych na 2017 rok. Zaplanowane rozchody sfinansowane zostaną wolnymi środkami. Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wyniesie3689558,05 zł, co stanowić będzie 7,45% planowanych do realizacji dochodów.

alt

Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garwolin na lata 2017-2023 oraz uchwalenia budżetu Gminy Garwolin na 2017 rok zostały przyjęte jednogłośnie.

alt

Zostaw komentarz