II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

 w Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Garwolin z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z Uchwałą XVII/141/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Garwolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się II otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 2

Tekst ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań wymienionych w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego ogłoszenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Garwolin,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garwolin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Garwolin

/-/ Marcin Kołodziejczyk

Uwaga: Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego.

Zostaw komentarz