Informacja dot. kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018

 w Aktualności

Na podstawie art. 204 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2016 r., poz. 60) Wójt Gminy Garwolin podaje do wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium

1

Oboje rodzice (opiekunowie prawni) kandydata lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący kandydata pracuje, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

10

Pisemne oświadczenie rodziców/ rodzica samotnie wychowującego kandydata lub opiekunów/opiekuna prawnego kandydata o pozostawaniu w zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej

2

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły podstawowej, zespołu w którym znajduje się oddział przedszkolny

7

3

Kandydat potrzebuje wydłużonej opieki (co najmniej 8 godzin dziennie) ze względu na pracę zawodową lub naukę w systemie dziennym rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna prawnego

4

Pisemne oświadczenie rodziców/ rodzica samotnie wychowującego kandydata lub opiekunów/opiekuna prawnego o deklarowanym czasie pobytu dziecka w przedszkolu

4

Kandydat uczęszczał do Publicznego Żłobka w Sulbinach

4

Zostaw komentarz