Informacja dot. harmonogramu oraz kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

 w Aktualności

Na podstawie art. 204 ust. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2016 r., poz. 60) Wójt Gminy Garwolin podaje do wiadomości harmonogram oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych wraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.04.2017 r.–

10.05.2017 r.

01.06.2017 r. –

09.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.05.2017 r. –

18.05.2017 r.

12.06.2017 r. –

14.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19.05.2017 r.

19.06.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

22.05.2017 r. –

25.05.2017 r.

20.06.2017 r. –

22.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.05.2017 r.

23.06.2017 r.

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne
do potwierdzenia kryterium

1

Kandydat zamieszkujący poza obwodem szkoły na terenie gm. Garwolin

10

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

2

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

3

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, dla rodziców którego lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

4

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowywany przez jednego rodzica

3

Pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego kandydata

5

Kandydat niezamieszkujący na terenie gm. Garwolin, wychowujący się w rodzinie wielodzietnej

3

Pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu.

Zostaw komentarz