Zarządzenie Wójta Gminy Garwolin w sprawie zmiany terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

 w Aktualności

Zarządzenie Nr 40/2017
Wójta Gminy Garwolin
z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2017 Wójta Gminy Garwolin z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Garwolin w roku szkolnym 2017/2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 60), zarządza się, co następuje:

§ 1.

§1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Garwolin w roku szkolnym 2017/2018:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami

30.03.2017 r.–

21.04.2017 r.

01.06.2017 r. –

09.06.2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

02.05.2017 r. –

11.05.2017 r.

12.06.2017 r. – 16.06.2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.05.2017 r.

19.06.2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

15.05.2017 r. –

18.05.2017 r.

20.06.2017 r. –

22.06.2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.05.2017 r.

23.06.2017 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Garwolin.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zostaw komentarz