Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na „Przebudowę dróg gminnych w gminie Garwolin – etap I”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 82536 – 2017 z dnia 2017-05-12 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503925-N-2017
Data: 09/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2)
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składana ofert lub wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:, godzina:10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składana ofert lub wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:23/05/2017 r., godzina:10:30

Zostaw komentarz