Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Przebudowa dróg gminnych w gminie Garwolin – etap I”

 w Archiwum przetargów
Ogłoszenie nr 83613 – 2017 z dnia 2017-05-16 r.
Garwolin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503925-N-2017
Data: 09/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Garwolin, Krajowy numer identyfikacyjny 53622600000, ul. ul. Mazowiecka  16, 08400   Garwolin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6820560 w. 57, e-mail urzad@garwolin-gmina.pl, faks 256 820 567.
Adres strony internetowej (url): www.garwolin-gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.1.2)
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto – warunek dla każdego zadania. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: Część I – 50.000,00 zł brutto Część II – 100.000,00 zł brutto Część III – 50.000,00 zł brutto Część IV – 100.000,00 zł brutto Część V – 100. 000,00 zł brutto Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4, b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.5)
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: 100.000,00 zł – warunek dla każdego zadania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż:100.000,00 zł – warunek dla każdego zadania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
W ogłoszeniu powinno być: Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: Część I – 50.000,00 zł brutto Część II – 100.000,00 zł brutto Część III – 50.000,00 zł brutto Część IV – 100.000,00 zł brutto Część V – 100. 000,00 zł brutto W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedna wspólną polisę potwierdzającą, ze wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż na kwotę nie mniejszą niż: Część I – 50.000,00 zł brutto Część II – 100.000,00 zł brutto Część III – 50.000,00 zł brutto Część IV – 100.000,00 zł brutto Część V – 100. 000,00 zł brutto W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

ÂÂ

ÂÂÂ
Zostaw komentarz