Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Garwolin

 w Aktualności

26 maja odbyła się XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Garwolin, podczas której udzielono wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Po jednomyślnym przegłosowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016, radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Przewodniczący Komisji rewizyjnej Piotr Żurawek odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium. Odczytując wniosek komisji rewizyjnej radny dodał, że wójt gminy Garwolin realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pluta przedstawiła zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach o wniosku Komisji Rewizyjnej. alt

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, a następnie poddała głosowaniu projekt uchwały. W wyniku głosowania przyjęto ją jednogłośnie.

Pan Marcin Kołodziejczyk – Wójt Gminy podziękował radnym za wspólną realizację budżetu, podkreślając fakt, że na uzyskanie dobrych wyników finansowych składa się praca całego zespołu. Podziękował także przewodniczącej rady, zastępcy, skarbnik i sekretarz gminy, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych oraz sołtysom, a także wszystkim pracownikom urzędu. Na zakończenie pan Wójt podziękował za pozytywną opinię jego pracy. Podkreślił, że dzięki temu, iż wszyscy radni są tacy zgodni, można podejmować wiele nowych zadań, nawet początkowo trudnych. Zauważył, że dzisiejsze absolutorium to wisienka na torcie pozytywnych wydarzeń bieżącego tygodnia, na które składają się informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wielu wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Garwolin.alt

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Panu Posłowi Grzegorzowi Woźniakowi. Pan poseł podkreśli, że tam gdzie są prężnie działający ludzie, zgodne społeczeństwo, pośrednicy i mądre dowództwo, komunikacja między nimi, tam są sukcesy. Jeśli zdarzają się konflikty, wówczas dochodzi do dyskusji. Zauważył też, że jeśli wniosek o dofinansowanie jest dobrze napisany wtedy są sukcesy i pogratulował Wójtowi tak prężnych działań na rzecz swojej gminy.

alt

Zostaw komentarz