Zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew

 w Aktualności dot. rolnictwa i ochrony środowiska

Od 17 czerwca 2017 roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach nieleśnych. W pewnych przypadkach, aby wyciąć drzewo trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o ochronie przyrody trzeba będzie zgłaszać zamiar wycinki drzew do gminy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwody pni na wysokości 5 cm od gruntu przekraczają:

– 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

– 65 cm – w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

– 50 cm – w przypadku: pozostałych gatunków drzew.

W zgłoszeniu trzeba będzie podać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieruchomość, z której drzewo ma być usunięte oraz dołączyć rysunek bądź mapkę, określającą położenie planowanego do wycięcia drzewa na nieruchomości. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w powyższej ustawie, organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek na wnioskodawcę, uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

Następnie organ będzie miał 14 dni na wydanie ewentualnego zakazu, w drodze decyzji administracyjnej, poprzez wniesienie sprzeciwu co do zamiaru usunięcia zieleni, w przypadku lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody m.in.: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 – Gminę Garwolin obejmuję tylko w części Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu,utworzony rozporządzeniem Nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. roku w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego;

bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego. W tym ostatnim przypadku, kryteria na podstawie których samorząd będzie mógł wydać taki zakaz zostaną określone w rozporządzeniu ministra środowiska, na które minister będzie miał jeszcze pół roku.

A także, organ będzie musiał wnieść sprzeciw usunięcia drzewa, gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcie drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie np.: użytkownik wieczysty, prowadzona działalność gospodarcza;

b) nie zostały uzupełnione braki w zgłoszeniu.

Jeśli w ciągu 14 dni wójt nie zgłosi sprzeciwu od planowanej wycinki drzewa, tzw. milcząca zgoda, to właściciel będzie mógł ją dopiero przeprowadzić.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. wybudowanie obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, taka jak warsztat samochodowy, hodowla zwierząt, magazyn czy sklep, parking dla postoju pojazdów) i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.

Wzory wniosków: zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną bądź wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Garwolin – www.garwolin-gmina.pl – w zakładce Jak załatwić sprawę?  Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska  Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości lub w wersji papierowej w pokoju nr 200.

Zostaw komentarz