System powiadomień SMS Gminy Garwolin

 w Aktualności

Szanowni Państwo, chcemy poinformować, że uruchomiliśmy System Powiadomień SMS Gminy Garwolin. Mieszkańcy z naszej Gminy będą mogli się zarejestrować do systemu poprzez formularz  dostępny na naszej stronie internetowej oraz poprzez wysłanie wiadomości sms z kodem na podany numer telefonu, rejestracja jest w pełni darmowa, mieszkaniec nie ponosi żadnych płatności związanych z otrzymywaniem wiadomości sms na swój telefon. Zapraszamy do rejestracji.

Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników „Gminnego Systemu Powiadomienia SMS”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego Gminny System Powiadomienia SMS (zwanych dalej „Usługą”).
 2. Usługodawcą jest Gmina Garwolin z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 16 w Garwolinie zwany dalej „Usługodawcą”.
 3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym Gminny System Powiadomienia SMS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”).
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu powiadomienia SMS obowiązuje od dnia 22.06.2017 r.
 • 2 Zasady korzystania z Usługi
 1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia SMS.
 2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym Powiadomienia SMS polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://panel.mprofi.pl/rejestracja/GG/ . Prawidłowa rejestracja potwierdzona zostanie SMS-em zwrotnym z systemu o prawidłowym zarejestrowaniu numeru w bazie. Drugim sposobem na rejestrację do systemu jest wysłanie wiadomości SMS na numer 735907883 z kodem odpowiadającym wybranej grupie, np. (mieszkaniec rejestrujący się do sołectwa Wola Rębkowska musi wysłać SMS na numer 735907883 o treści TAK.G2). Prawidłowa rejestracja zostanie potwierdzona zwrotną wiadomością.

Kody rejestracyjne:

Wola Rębkowska TAK.G2
Rębków TAK.G3
Miętne TAK.G4
Nowy Puznów TAK.G5
Krystyna TAK.G6
Stara Huta TAK.G7
Stary Puznów TAK.G8
Jagodne TAK.G9
Niecieplin TAK.G10
Sławiny TAK.G11
Sulbiny TAK.G12
Ruda Talubska TAK.G13
Taluba-Feliksin TAK.G14
Górki TAK.G15
Czyszkówek TAK.G16
Wilkowyja TAK.G17
Stoczek TAK.G18
Wola Władysławowska TAK.G19
Budy Uśniackie TAK.G20
Ewelin TAK.G21
Izdebnik TAK.G22
Lucin-Natalia TAK.G23
Parcele Rębków TAK.G24
Unin Kolonia TAK.G25
Uśniaki TAK.G26
Władysławów TAK.G27
Zakącie TAK.G28

 

 1. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS.
 2. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem https://panel.mprofi.pl/rejestracja/GG/. Prawidłowe wyrejestrowanie numeru z bazy, zostanie potwierdzone wiadomością SMS.

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.
 2. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

 

 

 • 3 Przesyłane treści
 1. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących zagadnień:
 2. a) IMPREZY – treści z zakresu imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Gminy Garwolin zarówno o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.
 3. b) KOMUNIKATY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY – treści z zakresu:
 • sytuacje kryzysowe: alarmy i zagrożenia w sytuacji wprowadzenia przez odpowiednie, uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów zagrożenia;
 • awarie w tym przerwy w dostawie energii elektrycznej, gazu wody;
 • komunikaty meteorologiczne;
 • zawiadomienia Urzędu Miasta;
 • badania lekarskie w tym informacje o akcjach z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
 • szkolenia kierowane do mieszkańców gminy.
 1. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy Garwolin.

Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) ani nie udostępniać bazy numerów telefonów komórkowych innym podmiotom.

 

 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
 3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
 6. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi,
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
 11. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie Usługodawcy: https://www.garwolin-gmina.pl/ i wysłana zostanie w wiadomości SMS.
 12. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres Usługodawcy bądź drogą elektroniczną na adres: urzad@garwolin-gmina.pl
 13. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
 14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
 15. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz