Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Rębków, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 1035/2, 1652,1034/2,1034/1,1033

 w Obwieszczenia

TIP.6733.12.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Garwolin

z dnia 26.07.2017 r.

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Rębków, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 1035/2, 1652, 1034/2, 1034/1, 1033.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257),         w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778       z późn. zm.), Wójt Gminy Garwolin zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2017 r. została wydana na wniosek Gminy Garwolin decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Rębków, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 1035/2, 1652, 1034/2, 1034/1, 1033.

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w  Urzędzie Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Rębków gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.e-bip.pl.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

/-/

Zastępca Wójta

Karolina Kasprzak

 

Załączniki:

Zostaw komentarz