Obwieszczenie Wójta Gminy Garwolin o wszczęciu postępowania administracyjnego

 w Obwieszczenia

  Garwolin, dnia 28.07.2017 r.

TIP.6733.17.2017

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073),  w związku z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek

PGE Dystrybucja S.A.

Garbarska 21A,

20-340 Lublin

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej – wymianie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 15 kV na linie kablowe, wymiana słupa elektroenergetycznego SN w miejscowości Lucin, gm. Garwolin na działce ozn. nr ewid. 433/1 i 433/2.

W związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego  stronom postępowania wyznacza się termin 14 dni, licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Garwolin ul. Mazowiecka 16, pokój nr 209 w godz. 800 – 1530, po upływie powyższego terminu obwieszczenie uważa się za dokonane.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garwolin, w miejscowości Lucin  gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na stronach internetowych: www.garwolin-gmina.plwww.e-bip.pl.

 

 

 

 

 

Załączniki:

Zostaw komentarz